piatok 30. augusta 2019

Výzva: Atlas pasívnej infraštruktúry

Cieľom národného projektu je zmapovať pasívnu infraštruktúru so zakreslením súčasnej aj plánovanej infraštruktúry na Slovensku. Atlas pasívnej infraštruktúry bude obsahovať umiestnenie telekomunikačných vedení a zariadení (pre mobilné a pevné), ale aj kanalizačné a postupne elektroenergetické siete, plynové distribučné siete (plynovody, prípojky, technické stanice), ako aj rozvody tepla teplárenských spoločností. 

Podľa princípu „jedenkrát a dosť“ bude atlas poskytovať informácie o fyzickej infraštruktúre prevádzkovateľom sietí aj všetkým inštitúciám štátnej a verejnej správy, ktorým legislatíva stanovuje povinnosť spracovávať informácie o fyzickej infraštruktúre v rámci svojich aktivít. Národní regulátori majú právo získať relevantné informácie o umiestnení, kapacite a dostupnosti sietí a ďalších prístupových prvkov infraštruktúry. Systém bude zahŕňať dáta približne 2.000 prevádzkovateľov sietí s cieľom, aby vzájomne v tomto smere spolupracovali a táto spolupráca bola zo strany štátu centrálne koordinovaná. „Národný projekt z dielne rezortu životného prostredia je podporným nástrojom v rámci európskej politiky Digitálna Agenda pre Európu a hlavný prínos očakávame v oblasti budovania širokopásmového internetu, keďže do oblasti digitálneho hospodárstva budú smerovať výrazné investície EÚ. Ak operátori budú mať informácie, kde sa plánujú položiť siete, bude pre nich lacnejšie, ak si doložia svoje káble v rámci jednej rozkopávky a skôr sa im vrátia investície. Bude tak možné položiť siete aj v menej investične návratných oblastiach a pokryť ich internetom“, uviedol Jaroslav Kmeť.

Atlas bude prepojený s informačným systémom Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, ale aj s tými geografickými systémami, ktoré využívajú geografické údaje o fyzickej infraštruktúre.Systém bude budovaný na medzinárodnom štandarde INSPIRE a jeho realizácia je podmienená smernicou Európskej únie, podľa ktorej by mali mať príslušné orgány každej krajiny najmä
z environmentálnych dôvodov možnosť ukladať a spoločne využívať jednotlivé prvky siete, ako napríklad káblovody, rúry, stožiare, vstupné šachty, rozvodné skrine, antény, veže a iné nosné zariadenia, budov alebo vstupov do nich, ako aj lepšie koordinovať rozkopávky.

Ministerstvo životného prostredia SR realizuje národný projekt Atlas pasívnej infraštruktúry v rámci prioritnej osi 7 operačného programu Integrovaná infraštruktúra, špecifický cieľ 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN. Celková hodnota projektu predstavuje sumu 18.186.306 EUR. Vyzvanie na uvedený národný projekt je zverejnené na webových stránkach vicepremier.gov.sk a partnerskadohoda.gov.sk. Dátum uzávierky vyzvania je 25.10.2019.