streda 15. januára 2020

EU: Budovanie silnej sociálnej Európy

V Európe máme jednu z najvyšších životných úrovní, dobré pracovné podmienky aj sociálnu ochranu. Európania sú však vystavení viacerým zmenám súvisiacim s prechodom na klimaticky neutrálne hospodárstvo či s digitálnou a demografickou transformáciou. Tieto zmeny budú pre pracujúcich znamenať nové výzvy. 

Európska komisia zverejnila materiály vychádzajúce z Európskeho piliera sociálnych práv, ktorý predstavili inštitúcie a lídri Európskej únie (EÚ) v novembri 2017. Komisia v nich žiada všetky štáty, regióny a partnerov v EÚ, aby vyjadrili svoje názory na ďalšie smerovanie, ako aj plány, ako chcú napĺňať ciele piliera. Všetky pripomienky sa zohľadnia pri vypracovaní akčného plánu v roku 2021, ktorý sa bude schvaľovať na najvyššej politickej úrovni.

Komisia vytýčila plánované iniciatívy, ktoré pomôžu s implementáciou EÚ piliera. Medzi kľúčové opatrenia v roku 2020 patria:
- spravodlivé minimálne mzdy pre pracujúcich v EÚ,
- európska stratégia rodovej rovnosti a záväzné opatrenia na zabezpečenie transparentnosti odmeňovania,
- aktualizovaný program zručností pre Európu,
- aktualizovaná záruka pre mladých ľudí,
- pracovný samit pre platformy,
- zelená kniha o starnutí,
- stratégia pre osoby so zdravotným postihnutím,
- demografická správa,
- európsky systém zaistenia v nezamestnanosti.
Tieto opatrenia nadväzujú na výsledky, ktoré sa EÚ podarilo dosiahnuť od zriadenia piliera v roku 2017. Riešenia na úrovni EÚ však nestačia. Kľúčom k úspechu sú vnútroštátne, regionálne a miestne orgány, ako aj sociálni partneri a príslušné zainteresované strany na všetkých úrovniach. Všetci Európania by mali mať rovnaké podmienky na bohatý život, preto musíme zachovávať, prispôsobovať a zlepšovať to, čo pre nás naši rodičia a starí rodičia vybudovali.

Počet zamestnaných osôb v EÚ je rekordne vysoký. Mnohí pracujúci však majú stále problémy dosiahnuť slušnú životnú úroveň. Predsedníčka von der Leyenová vyjadrila želanie, aby každý pracujúci v únii dostával spravodlivú minimálnu mzdu, ktorá by mu zaručila dôstojný život bez ohľadu na to, kde pracuje. Európska komisia tak zároveň spúšťa prvú fázu konzultácií so sociálnymi partnermi, podnikmi a odborovými zväzmi, na tému spravodlivej minimálnej mzdy pre pracujúcich v EÚ. Nebude existovať univerzálna minimálna mzda pre všetkých. Každý prípadný návrh bude odrážať daný vnútroštátny vývoj, či už na základe kolektívnych dohôd alebo právnych predpisov.