štvrtok 16. januára 2020

EU: Investičný plán európskeho ekologického dohovoru a Mechanizmus spravodlivej transformácie

Európska únia (EÚ) je odhodlaná stať sa do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym zoskupením na svete. Vyžiada si to značné investície. Investičný plán európskeho ekologického dohovoru (investičný plán pre udržateľnú Európu) zmobilizuje investície z verejných zdrojov a pomôže získať súkromné finančné prostriedky. Využije pri tom finančné nástroje EÚ, najmä Program InvestEU. Mal by tak priniesť investície vo výške prinajmenšom 1 bilióna eur.

Hoci k transformácii budú musieť prispieť všetky členské štáty, regióny a sektory, nebude to pre všetky predstavovať rovnakú výzvu. Niektoré regióny to obzvlášť postihne a prejdú hlbokou hospodárskou a sociálnou transformáciou. Z Mechanizmu spravodlivej transformácie sa bude poskytovať na mieru nastavená finančná a praktická podpora na pomoc pracovníkom a s cieľom získať potrebné investície v daných oblastiach. Pomocou Platformy pre spravodlivú transformáciu bude komisia poskytovať aj technickú pomoc, pričom zabezpečí zapojenie dotknutých komunít, miestnych orgánov, sociálnych partnerov a mimovládnych organizácií. 

Vďaka Investičnému plánu európskeho ekologického dohovoru sa vytvorí podporný rámec na uľahčenie a stimuláciu verejných a súkromných investícií na prechod na klimaticky neutrálne, ekologické, konkurencieschopné a inkluzívne hospodárstvo. Tento plán dopĺňa ďalšie iniciatívy oznámené v ekologickom dohovore a má tri roviny:
- Financovanie: mobilizácia najmenej 1 bilióna eur udržateľných investícií v priebehu nadchádzajúceho desaťročia. Z rozpočtu EÚ sa na opatrenia v oblasti klímy a životného prostredia vyčlení väčší podiel výdavkov než kedykoľvek predtým, čo priláka financovanie zo súkromných zdrojov, pričom kľúčovú úlohu bude zohrávať Európska investičná banka.
- Priaznivé podmienky: poskytovanie stimulov na uvoľnenie a presmerovanie verejných a súkromných investícií. EÚ poskytne investorom príslušné nástroje, pričom finančný systém upriami na udržateľné financie. Zároveň uľahčí udržateľné investície subjektov verejného sektora tým, že podporí zelené rozpočtovanie a obstarávanie a navrhne spôsoby, ako zjednodušiť postupy schvaľovania štátnej pomoci pre regióny dotknuté procesom spravodlivej transformácie.
- Praktická podpora: Európska komisia poskytne subjektom verejného sektora a predkladateľom projektov podporu pri plánovaní, navrhovaní a realizácii udržateľných projektov.

Mechanizmus spravodlivej transformácie je kľúčový nástroj, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby sa prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo uskutočňoval spravodlivým spôsobom a aby sa pritom na nikoho nezabudlo. Hoci príslušné finančné prostriedky a podporu z Investičného plánu európskeho ekologického dohovoru budú potrebovať všetky regióny, mechanizmus poskytuje cielenú podporu na mobilizáciu najmenej 100 miliárd eur v období 2021 – 2027 v najviac postihnutých regiónoch, aby sa zmiernil sociálno-ekonomický vplyv transformácie. Mechanizmus vytvorí potrebné investície na pomoc pracovníkom a komunitám, ktoré závisia od hodnotového reťazca fosílnych palív. Doplní sa ním podstatný príspevok z rozpočtu EÚ poskytovaný zo všetkých nástrojov, ktoré priamo súvisia s touto transformáciou.

Mechanizmus spravodlivej transformácie bude pozostávať z troch hlavných zdrojov financovania:
1. Fond na spravodlivú transformáciu, ktorý dostane 7,5 miliardy eur z nových finančných prostriedkov EÚ nad rámec toho, čo komisia navrhla pre budúci dlhodobý rozpočet EÚ. Aby členské štáty mohli využiť svoj podiel z fondu, budú musieť v dialógu s komisiou určiť oprávnené územia prostredníctvom osobitných plánov spravodlivej transformácie územia. Zároveň sa budú musieť zaviazať, že každé euro z Fondu na spravodlivú transformáciu doplnia rovnakou sumou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a z Európskeho sociálneho fondu plus a poskytnú aj ďalšie finančné prostriedky z vnútroštátnych zdrojov. Spolu sa tak zabezpečia finančné prostriedky vo výške 30 až 50 miliárd eur, ktoré pritiahnu ešte väčšie investície. Z fondu sa budú poskytovať predovšetkým granty pre regióny. Bude napríklad podporovať pracovníkov v rozvíjaní zručností a kompetencií potrebných pre pracovný trh budúcnosti a pomáhať malým a stredne veľkým podnikom, startupom a inkubátorom pri vytváraní nových hospodárskych príležitostí v týchto regiónoch. Podporí aj investície do prechodu na čistú energiu, napríklad do energetickej efektívnosti.
2. Špecializovaná schéma spravodlivej transformácie v rámci Programu InvestEU zameraná na mobilizáciu investícií až do výšky 45 miliárd eur. Jej cieľom bude prilákať súkromné investície v prospech týchto regiónov vrátane investícií do udržateľnej energetiky a dopravy a pomôcť nájsť nové zdroje rastu pre ich hospodárstva.
3. Úverový nástroj pre verejný sektor v spolupráci s Európskou investičnou bankou podporovaný rozpočtom EÚ, ktorého cieľom bude zmobilizovať investície vo výške 25 až 30 miliárd eur. Použije sa na úvery pre verejný sektor, napríklad na investície do sietí diaľkového vykurovania a do renovácie budov. Komisia predloží legislatívny návrh na jeho zriadenie v marci 2020.