piatok 17. januára 2020

Zelená domácnostiam II: Prvé poukážky vo februári

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) spustí prvé tohoročné kolo dotácií na obnoviteľné zdroje energie (OZE) už vo februári. Ako prvé bude vyhlásené kolo pre tepelné čerpadlá.Pre prvé štyri plánované samostatné kolá je vyčlenená suma 5,2 milióna eur.

Žiadosti bude možné opäť vyplniť elektronicky v týždenných intervaloch vždy v utorok o 15.00 h. Ako prvé bude v tomto roku vyhlásené kolo pre tepelné čerpadlá 18. februára. K dispozícii budú tri milióny eur. Nasledovať bude kolo určené pre kotly na biomasu so sumou 500.000 eur. Na slnečné kolektory je pripravený jeden milión eur. Zverejnený harmonogram uzatvára kolo určené pre fotovoltické panely s hodnotou 700.000 eur s termínom otvorenia 10. marca. Dovtedy bude SIEA informovať o ďalších termínoch a spôsobe podávania žiadostí o poukážku.

Aj v roku 2020 platí, že poukážky môžu pokryť maximálne 50 % oprávnených výdavkov na dodávku zariadenia vrátane montáže a inštalácia musí byť zrealizovaná až po vydaní poukážky. Naďalej bude kladený veľký dôraz na minimalizáciu znečisťovania ovzdušia. V tejto súvislosti je možné podporovať len inštalácie kotlov na biomasu, ktoré nahradia kotly na uhlie. V projekte Zelená domácnostiam II nie sú zatiaľ plánované iné zmeny a platiť budú aj rovnaké sadzby podpory ako v roku 2019. Maximálne môže rodinný dom získať 1.750 eur na slnečné kolektory, 3.400 eur na tepelné čerpadlo, 1.500 eur na kotly na biomasu a 1.500 eur pri fotovoltických systémoch.

Z poukážok vydaných v roku 2019 je aktuálne preplatených vyše 5.100 v celkovej hodnote 9,9 milióna eur. V súčasnosti SIEA eviduje ešte viac než 1.200 platných poukážok v hodnote 2,5 milióna eur. Žiadosti o preplatenie z posledných kôl by mali byť doručené do konca januára t.r. Projekt Zelená domácnostiam II má prispieť predovšetkým k plneniu tých ukazovateľov Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktoré sa týkajú zvýšenia inštalovaného výkonu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. V rámci projektu budú do roku 2023 podporené inštalácie s celkovým inštalovaným výkonom 140 megawatt (MW).