utorok 15. septembra 2020

Štipendiá: Akcia Rakúsko – Slovensko

Vysokoškoláci, doktorandi, vysokoškolskí učitelia a vedeckí pracovníci slovenských štátnych, verejných a súkromných vysokých škôl a zo Slovenskej akadémie vied sa môžu uchádzať aj o štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko na štúdium a výskum v Rakúsku. 

Podľa neziskovej organizácie SAIA, ktorá je administrátorom programu, sa oprávnení záujemci môžu okrem štipendií pre diplomantov, štipendií Ernsta Macha pre doktorandov a výskumných štipendií pre postdoktorandov uchádzať priebežne o štipendiá na krátkodobé pobyty v trvaní jeden až tri dni. Aktuálne budú  podporené projekty z oblastí: organizácia rakúsko-slovenských letných jazykových kurzov a školení či doktoráty pod dvojitým vedením. Podporené môžu byť aj iniciatívne projekty v súlade s cieľmi programu Akcia Rakúsko – Slovensko. Projekty je možné predkladať do 15. októbra.

Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 sú v rámci tejto uzávierky vítané aj projekty reagujúce na vzniknutú situáciu a prispievajúce k udržateľnosti medzinárodnej spolupráce a internacionalizácie aj s použitím digitálnych prostriedkov. Záujemcovia môžu využiť  konzultácie a poradenstvo v piatich pracoviskách SAIA na Slovensku (Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Nitra a Žilina).