štvrtok 17. septembra 2020

slovensko.sk: Aj pre českých občanov

Od 11. septembra 2020 sa českí občania s občianskym preukazom s elektronickým čipom vydaným v Českej republike môžu prihlasovať na Ústrednom portáli verejnej správy (ÚPVS) slovensko.sk a na všetky portály, ktoré prostredníctvom ÚPVS využívajú jednotné prihlásenie (WebSSO). 

Prevádzkovatelia portálov môžu testovať prihlasovanie používateľov z Českej republiky v testovacom prostredí. Povinnosť uznávania zahraničných prostriedkov elektronickej identifikácie vyplýva z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 910/2014 (Nariadenie eIDAS). Vzájomné uznávanie sa týka on-line služieb, ktoré poskytuje subjekt verejného sektora pre príslušný typ osoby (občan s pobytom, cudzinec s povoleným pobytom alebo cudzinec bez pobytu). 

Rozsah osobných údajov zasielaných z Českej republiky pri prihlásení držiteľa preukazu s čipom (povinný rozsah údajov v zmysle Nariadenia eIDAS):
- súčasné priezvisko (-á),
- súčasné meno (-á),
- dátum narodenia,
- jedinečný identifikátor vytvorený odosielajúcim členským štátom. 

Jedinečný identifikátor zasielaný z Českej republiky nie je rodné číslo, ale špecifický identifikátor v tvare UUID (32-miestny kód). Stotožnenie osôb evidovaných v existujúcich systémoch na základe tohto identifikátora preto nie je v súčasnosti možné. Preto napríklad českí štatutári slovenských firiem nebudú automaticky identifikovaní a pre prístup do schránky firmy môžu využiť postup podľa článku o možnostiach pre zahraničných štatutárov uverejnenom na slovensko.sk 

Voliteľný rozsah údajov:
- miesto narodenia,
- súčasná adresa.