štvrtok 8. októbra 2020

EU: Dlhopisy EU SURE v hodnote 100 miliárd EUR

Európska komisia oznámila, že pripravované EU SURE dlhopisy s hodnotou do výšky 100 miliárd EUR vydá ako sociálnoinvestičné dlhopisy. Komisia za týmto účelom prijala nezávisle hodnotený rámec pre sociálnoinvestičné dlhopisy. Rámec bol prijatý s cieľom poskytnúť investorom do týchto dlhopisov istotu, že mobilizované finančné prostriedky budú skutočne použité na sociálne účely.

Na základe doterajších rozhodnutí dostane 16 členských štátov finančnú podporu v rámci nástroja SURE na pomoc pri ochrane pracovných miest a pracovníkov. Finančná podpora bude vo forme úverov, ktoré EÚ poskytuje členským štátom za výhodných podmienok. Komisia dnes predložila Rade návrh rozhodnutia o poskytnutí finančnej podpory Maďarsku vo výške 504 miliónov EUR v rámci nástroja SURE. Komisia navrhla v rámci nástroja SURE 17 členským štátom (vrátane Maďarska) finančnú podporu v celkovej výške 87,8 mld. EUR.

Tieto úvery im pomôžu pokryť náklady priamo súvisiace s financovaním národných programov skráteného pracovného času (kurzarbeit) a podobnými opatreniami, ktoré členské štáty zaviedli v reakcii na pandémiu koronavírusu, najmä pre samostatne zárobkovo činné osoby. Nástroj SURE môže byť použitý aj na financovanie niektorých opatrení týkajúcich sa zdravia, najmä na pracoviskách, ktoré majú zaručiť bezpečný návrat do normálu v hospodárskych aktivitách.

Členské štáty môžu naďalej predkladať formálne žiadosti o podporu v rámci nástroja SURE, ktorý má celkovú kapacitu až 100 miliárd EUR na pomoc pri ochrane pracovných miest a pracovníkov postihnutých pandémiou.