pondelok 5. októbra 2020

SR: Novela zákona o archívoch a registratúrach

Implementácia európskej smernice o vstupe a dovoze tovaru kultúrnej hodnoty a najmä poznatky a požiadavky archivárskej praxe sú predmetom návrhu novely zákona č. 395/2020 Z. z. o archívoch a registratúrach, ktorý v stredu 30. septembra 2020 vláda SR schválila. Novelizovaný zákon by mal byť účinný od 1. januára 2021.

Najvýznamnejší pôvodcovia registratúry budú návrhy na vyradenie registratúrnych záznamov po novom podávať už len elektronicky. Je to v súlade so zákonom o e-Governmente, podľa ktorého sú orgány verejnej moci povinné komunikovať medzi sebou výlučne elektronicky. Orgány verejnej moci majú na tento účel už niekoľko rokov k dispozícii elektronickú službu prevádzkovanú ministerstvom vnútra.

K zmenám dôjde aj pri archivácii dokumentov obsahujúcich utajované skutočnosti. Tie môže pôvodca až do doby odtajnenia ukladať aj v centrálnom úložisku utajovaných skutočností, ktoré zriadi Národný bezpečnostný úrad. Do pôsobnosti NBÚ pribudne aj vydávanie stanovísk k registratúrnym poriadkom iba ak upravujú manipuláciu s utajovanými skutočnosťami. 

Návrhom zákona dôjde tiež k novelizácii zákona č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií. Povinnosť viesť v registri mimovládnych organizácií ich elektronickú zbierku listín sa posúva na január 2023. Register by mal byť uvedený do prevádzky v januári 2021, avšak ministerstvo vnútra potrebuje čas na digitalizáciu stanov a listín 65-tisíc mimovládok, pričom bude potrebné aj jej obstaranie.