streda 7. októbra 2020

EU: 998 miliónov eur do energetickej infraštruktúry

Členské štáty Európskej únie (EÚ) schválili návrh Európskej komisie týkajúci sa investícií vo výške 998 miliónov eur do hlavných projektov európskej energetickej infraštruktúry v rámci Nástroja na prepájanie Európy (NPE). Odhlasovaný návrh poskytuje finančnú podporu na práce a štúdie pre desať projektov.

Prideľovanie finančných prostriedkov je v súlade s cieľmi Európskej zelenej dohody, pričom 84 % týchto prostriedkov je určených na projekty v oblasti elektrickej energie alebo inteligentných sietí. V rámci včera odhlasovaného návrhu bude finančná podpora poskytnutá na desať projektov: dva projekty týkajúce sa prenosu elektriny, jeden týkajúci sa inteligentných elektrizačných sústav, šesť týkajúcich sa prepravy CO2 (vrátane piatich štúdií) a jeden týkajúci sa plynu. 

Najväčšia časť finančných prostriedkov je určená na projekt synchronizácie Pobaltia, fáza II (720 miliónov eur), ktorého cieľom je lepšia integrácia trhov s elektrinou v Estónsku, Lotyšsku, Litve a Poľsku: v nadväznosti na predchádzajúce investície sa tieto nové finančné prostriedky použijú na výstavbu prepojovacieho vedenia „Harmony Link“, ktoré cez Baltské more prepojí Poľsko a Litvu. Toto prepojenie sa stane súčasťou budúcej sústavy v Baltickom mori. Z týchto prostriedkov sa pokryjú aj ďalšie investície, napríklad synchrónne kondenzátory v Estónsku, Lotyšsku a Litve.

Danube InGrid (102 miliónov eur): tento projekt elektrizačnej sústavy v Maďarsku a na Slovensku zlepší správu sietí a zvýši kvalitu a bezpečnosť dodávok pre všetkých účastníkov trhu. Podporí aj efektívnu integráciu obnoviteľných zdrojov energie.

Projekt prepravnej siete CO2 Porthos (102 miliónov eur): v rámci tohto projektu medzi Holandskom a Belgickom sa v troch hlavných európskych prístavoch (Rotterdam, Antverpy a prístave North Sea Port) vytvorí voľne prístupná prepravná sieť CO2, čo povedie k úložisku v pobrežných vodách Severného mora.

Prepojovacie vedenie medzi Bulharskom a Srbskom (28 miliónov eur): tento prioritný projekt schválený v rámci skupiny na vysokej úrovni pre plynárenskú konektivitu strednej a juhovýchodnej Európy (CESEC) zlepší bezpečnosť dodávok a diverzifikáciu dovozu plynu v juhovýchodnej Európe.

North Sea Wind Power Hub (14 milliónov eur): štúdia na podporu rozvoja jedného z dôležitých projektov na zavedenie výroby veternej energie v Severnom mori.

O grant v rámci Nástroja na prepájanie Európy sa môžu uchádzať len projekty spoločného záujmu uvedené na únijnom zozname prijatom Európskou komisiou. Aktuálny zoznam projektov spoločného záujmu bol uverejnený v októbri 2019 a ďalší – piaty – zoznam by mal vstúpiť do platnosti začiatkom roka 2021. V rámci energetickej sekcie Nástroja na prepájanie Európy boli od roku 2014 udelené granty v hodnote takmer 4 miliardy EUR, pričom 65 % týchto prostriedkov bolo vyčlenených na projekty v oblasti elektrickej energie vrátane inteligentných sietí.