štvrtok 8. októbra 2020

Výzva: Zelená nafta pre rok 2020

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila druhú výzvu na predkladanie žiadostí v rámci opatrenia Zelená nafta 2020 s cieľom dočerpania všetkých alokovaných finančných prostriedkov na túto štátnu pomoc. Chovatelia hospodárskych zvierat a pestovatelia špeciálnej rastlinnej výroby tak môžu v rámci tejto štátnej pomoci získať spolu až 30 miliónov eur.

V rámci prvej výzvy, ktorá bola uzavretá 18. septembra 2020, bolo prijatých 2247 žiadostí v celkovej výške takmer 26,1 mil. EUR. Vzhľadom na nedočerpanie alokovaných finančných prostriedkov na základe Schémy štátnej pomoci na poskytovanie pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach Zelená nafta vypísala PPA v roku 2020 už druhú Výzvu na predkladanie žiadostí. Žiadosti je možné predkladať do 13. októbra 2020. Výzva je určená pre oprávnených žiadateľov pre rok 2020, ktorí si v rámci termínov prvej výzvy nepodali žiadosť.

Žiadosť o poskytnutie štátnej pomoci v rámci opatrenia Zelená nafta sa predkladá prostredníctvom systému ITMS2014+, ktorý je dostupný na webovom sídle http://itms2014.sk/. Tento elektronický proces odbremení žiadateľov od administratívy, znižuje chybovosť pri žiadostiach a zároveň urýchľuje procesy spracovania žiadostí. V prípade Zelenej nafty tak žiadatelia nemusia podávať množstvo tlačív, ktoré si PPA overí priamo zo štátnych databáz a registrov. Z Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat bude priamo čerpať stavy hospodárskych zvierat a podporované plodiny zasa z Integrovaného administratívneho a kontrolného systému (IACS). Všetky informácie o žiadostiach na Zelenú naftu 2020 sú zverejnené na webstránke PPA.