pondelok 16. novembra 2020

EU: EU4Healt

Pandémia ochorenia COVID-19 potvrdila nevyhnutnosť ambiciózneho programu Európskej únie (EÚ), ktorý by európskym systémom zdravotnej starostlivosti pomohol čeliť budúcim zdravotným hrozbám. Europarlament v tejto súvislosti kritizoval snahy členských štátov okresať rozpočet nového programu na 1,7 miliardy eur a počas rokovaní o dlhodobom rozpočte EÚ sa napokon podarilo presadiť strojnásobenie tejto sumy na 5,1 miliardy eur. 

Cieľom programu EU4Health je dôkladnejšie pripraviť úniu na závažné cezhraničné hrozby v oblasti verejného zdravia a zvýšiť odolnosť vnútroštátnych systémov zdravotnej starostlivosti. EÚ by vďaka tomu mala byť schopná čeliť nielen budúcim epidémiám, ale mala by si tiež vedieť lepšie poradiť s dlhodobými problémami, ako je starnutie obyvateľstva či nerovnosti v oblasti zdravia. Zintenzívnením spolupráce na úrovni EÚ, napríklad prostredníctvom vytvorenia európskeho mechanizmu reakcie v oblasti zdravia, sa má podľa europoslancov zlepšiť pripravenosť členských štátov na zdravotné krízy. Zriadenie komunikačného portálu pre verejnosť by zas EÚ umožnilo zdieľať dôkladne overené informácie, zasielať varovania európskym občanom a bojovať proti dezinformáciám. Poslanci tiež trvajú na posilnení mandátu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a Európskej agentúra pre lieky (EMA). Parlament zároveň navrhuje vytvoriť riadiacu skupinu zloženú z nezávislých odborníkov v oblasti verejného zdravia, ktorá by dozerala na efektívnu implementáciu programu.

Kríza spôsobená ochorením COVID-19 odkryla veľa nedostatkov vnútroštátnych systémov zdravotnej starostlivosti vrátane ich závislosti od krajín za hranicami EÚ, pokiaľ ide o dodávky liekov, zdravotníckych pomôcok, ale aj osobných ochranných prostriedkov. Program EU4Health by mal preto podľa poslancov podporiť vytvorenie európskeho systému na monitorovanie, hlásenie a oznamovanie nedostatku liekov, zdravotníckych pomôcok, vakcín, diagnostických nástrojov a ďalších zdravotníckych výrobkov. Zabránilo by sa tým fragmentácii jednotného trhu, zabezpečila by sa väčšia prístupnosť a cenová dostupnosť uvedených výrobkov a znížila by sa závislosť ich dodávateľských reťazcov od krajín mimo EÚ. Predpokladom dosiahnutia cieľov programu je väčší dôraz na prevenciu chorôb, pričom osobitnú pozornosť je potrebné venovať rizikovým faktorom pre zdravie, ako je fajčenie a nadmerná konzumácia alkoholu. Rovnako dôležité je podľa poslancov posilnenie zdravotníctva, ako aj digitalizácia systémov zdravotnej starostlivosti vrátane vytvorenia a používania európskeho elektronického zdravotného záznamu. Zákonodarcovia presadzujú dosiahnutie všeobecne dostupnej zdravotnej starostlivosti zahŕňajúcej prístup k sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu a právam. V súlade s európskym plánom boja proti rakovine tiež chcú posilniť boj proti nádorovým ochoreniam na úrovni EÚ.

Európska komisia 28. mája 2020 navrhla v rámci plánu obnovy EÚ vytvorenie nového samostatného programu v oblasti zdravia EU4Health na roky 2021 – 2027. V pôvodnom návrhu dlhodobého rozpočtu EÚ bol tento program súčasťou Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+). Parlament je po prijatí svojho vyjednávacieho mandátu pripravený začať rokovania s členskými štátmi o konečnej podobe novej právnej úpravy, aby sa program mohol začať implementovať už začiatkom roku 2021.