streda 18. novembra 2020

EU: Program LIFE

Európska komisia schválila investičný balík vo výške viac ako 280 miliónov eur z rozpočtu Európskej únie (EÚ) na viac než 120 nových projektov programu LIFE. Tieto finančné prostriedky podnietia celkové investície vo výške takmer 590 miliónov eur na pomoc pri plnení ambicióznych cieľov týchto projektov so zameraním na životné prostredie, prírodu a opatrenia v oblasti klímy. Táto suma predstavuje v porovnaní s minulým rokom nárast o 37 %.

Projekty pomôžu dosiahnuť ciele Európskej zelenej dohody napríklad aj tým, že podporia stratégiu EÚ v oblasti biodiverzity a akčný plán pre obehové hospodárstvo, prispejú k zelenej obnove po pandémii koronavírusu a pomôžu Európe stať sa klimaticky neutrálnym kontinentom do roku 2050. Mnohé z nových projektov majú cezhraničný charakter a spolupracujú na nich viaceré členské štáty. Približne 220 miliónov eur je vyčlenených na širokú škálu projektov zameraných na životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov, prírodu a biodiverzitu, ako aj správu a informovanie v oblasti životného prostredia, zatiaľ čo vyše 60 miliónov eur poputuje na projekty v oblasti zmierňovania zmeny klímy, adaptácie na ňu a správy a informovania. Patria sem aj veľké investície do ochrany a posilňovania biodiverzity v Európe. Projekty ako obnova rašelinísk – jedinečných ekosystémov, ktoré sú domovom mnohých vysoko prispôsobených, vzácnych a ohrozených druhov – prispejú k vykonávaniu stratégie EÚ v oblasti biodiverzity. Rašeliniská sú takisto dôležitým zachytávačom uhlíka a môžu posilniť úsilie Európy o dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050.

Projekty LIFE podporujú aj znižovanie spotreby energie v nových budovách v súlade s nedávno vyhlásenou stratégiou EÚ pre vlnu obnovy. Peniaze sa použijú na vývoj univerzálneho a cenovo dostupného nízkouhlíkového riešenia, ktoré by mohlo znížiť spotrebu energie vo všetkých nových budovách až o 40 %. Finančné prostriedky sa použijú aj na projekty, ktoré zabránia plytvaniu potravinami a povedú k lepšiemu odpadovému hospodárstvu v súlade s novým akčným plánom EÚ pre obehové hospodárstvo. Okrem toho sú financie určené aj na mnohé projekty, ktoré pomôžu energeticky náročným priemyselným odvetviam znížiť emisie skleníkových plynov v súlade s ambicióznym plánom cieľov komisie v oblasti klímy a s naším cieľom klimatickej neutrality.

Čísla v skratke
  • Na základe 34 projektov v rámci programu LIFE Príroda a biodiverzita sa podporí vykonávanie smerníc EÚ o vtáctve a o biotopoch, ako aj stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030. Celkový rozpočet týchto projektov je 221 miliónov eur, z čoho príspevok EÚ predstavuje 133 miliónov eur.
  • Prostredníctvom 47 projektov v rámci programu LIFE Životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov sa zmobilizuje 208 miliónov eur, z toho EÚ poskytne 76 miliónov eur. Tieto projekty sa týkajú opatrení v piatich oblastiach: ovzdušie, životné prostredie a zdravie, efektívne využívanie zdrojov a obehové hospodárstvo, odpady a voda.
  • 8 projektov LIFE zameraných na správu a informovanie v oblasti životného prostredia v objeme takmer 17 miliónov eur s príspevkom EÚ o niečo vyšším než 9 miliónov EÚ bude zvyšovať povedomie širokej verejnosti o environmentálnych otázkach a pomôže verejným orgánom podporovať, monitorovať a presadzovať dodržiavanie právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia.
  • 16 projektov LIFE zameraných na zmiernenie zmeny klímy bude mať celkový rozpočet vo výške približne 86 miliónov eur, z čoho takmer 32 miliónov eur pochádza z EÚ.
  • 15 projektov LIFE v oblasti adaptácie na zmenu klímy zmobilizuje 50 miliónov eur, z čoho 26 miliónov eur pochádza z finančných prostriedkov EÚ.
  • 3 projekty LIFE zamerané na správu a informovanie v oblasti klímy zlepšia riadenie a zvýšia informovanosť o zmene klímy vďaka celkovému rozpočtu 7 miliónov eur, z čoho EÚ prispeje takmer 4 miliónmi eur.