pondelok 16. novembra 2020

SR: Moderné školstvo

Víziu, ako docieliť moderné školstvo predstavil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Medzi strategické opatrenia patria digitalizácia, debyrokratizácia, zjednotenie financovania škôl pod rezort školstva či otvorenie trhu s učebnicami.

Medzi najambicióznejšie oblasti patrí digitalizácia. Dôvodom je, že si vyžaduje veľký objem financií rádovo v stovkách miliónov eur. Cieľom je, aby boli v školách digitálne technológie k dispozícii pre učiteľov aj žiakov v špeciálnych učebniach s možnosťou zapožičania techniky aj domov. 6 miliónov eur ministerstvo vyčlenilo z vlastných zdrojov okresaním iných výdavkov. Ďalšie peniaze plánuje rezort získať úpravou eurofondových projektov, prostredníctvom REACT-EU či z Plánu obnovy. Okrem toho je potrebné posilniť aj personálne obsadenie škôl, v rámci ktorého by mala vzniknúť nová profesia – správca siete. Rovnako je nutné zaškoliť zamestnancov školy a podporiť využívanie digitálnych technológií napríklad aj v elektronickom testovaní.

Vytvorený už je pilotný projekt zmeneného obsahu vzdelávania, do ktorého sa zapojilo 35 škôl. Ide o nový vzdelávací program rozdelený na tri cykly (1.-3. ročník, 4.-5. ročník, 6.-9. ročník). Učitelia sa tak môžu k žiakom správať individuálnejšie a vzniká priestor aj na nové prístupy k učeniu. Zapojené školy majú zároveň k dispozícii metodické tímy, ktoré im v tomto systéme pomáhajú. Zámerom je taktiež začleniť do vzdelávania prierezové témy, ako environmentálna či finančná gramotnosť. Prioritné v ďalšom období bude aj umožnenie žiakom s mentálnym znevýhodnením študovať na vybraných odboroch stredných škôl, regulovanie a zníženie odborov, ktoré sú nákladné a nemajú dobré uplatnenie. Dôležitá je tiež modernizácia ponuky odborov na stredných školách a podpora ich širokého uplatnenia v praxi. Naďalej sa pracuje aj na digitálnom učive, ktoré môže byť nápomocné nielen v prípade uzavretia škôl.