štvrtok 27. mája 2021

EU: Proti šíreniu dezinformácií

Európska komisia uverejnila usmernenie na posilnenie Kódexu postupov proti dezinformáciám, aby sa stal účinnejším nástrojom na boj proti dezinformáciám. Vyzýva na pevnejšie záväzky signatárov a predpokladá širšiu účasť. Vďaka monitorovaciemu rámcu a jasným ukazovateľom výkonnosti by mali signatári znížiť finančné stimuly pre dezinformácie, posilniť postavenie používateľov, aby sa aktívne podieľali na predchádzaní ich šíreniu, lepšie spolupracovať s overovateľmi faktov vo všetkých členských štátoch a jazykoch EÚ a poskytnúť výskumným pracovníkom rámec pre prístup k údajom.

V usmernení sa apeluje na posilnenie kódexu v týchto oblastiach:
  • Širšie zapojenie s individuálne prispôsobenými záväzkami. Komisia podporuje etablované a vznikajúce platformy pôsobiace v EÚ, príslušné zainteresované strany v ekosystéme on--line reklamy (napr. platformy na výmenu reklamy, poskytovatelia reklamných technológii, značky využívajúce reklamy), služby odosielania súkromných správ ako aj zainteresované strany, ktoré môžu prispieť zdrojmi alebo odbornými znalosťami k účinnému fungovaniu kódexu, aby sa k nemu pripojili. Súčasťou posilneného kódexu by mali byť nové prispôsobené záväzky zodpovedajúce veľkosti a povahe služieb poskytovaných signatármi.
  • Znížiť hodnotu dezinformácii. Platformy a aktéri v ekosystéme on--line reklamy musia prevziať zodpovednosť a lepšie spolupracovať v oblasti obmedzovania financovania dezinformácií najmä výmenou informácií o dezinformačných reklamách, ktoré jeden zo signatárov odmietol, zlepšením transparentnosti a zodpovednosti pri umiestňovaní reklamy a znemožnením účasti subjektom, ktorí systematicky uverejňujú dezinformácie.
  • Zabezpečiť integritu služieb. Posilnený kódex by mal podrobne riešiť súčasné a vznikajúce formy manipulatívneho správania, ktoré sa využívajú na šírenie dezinformácii (napr. boty, falošné účty, organizované manipulačné kampane, krádež účtov), a mal by obsahovať prispôsobené záväzky na zabezpečenie transparentnosti a zodpovednosti za opatrenia prijaté na zníženie ich vplyvu.
  • Posilniť postavenie používateľov, aby porozumeli dezinformáciám a vedeli ich nahlásiť. Používatelia musia mať prístup k nástrojom, ktoré im pomôžu lepšie porozumieť on--line prostrediu a bezpečne sa v ňom pohybovať. Signatári musia zabezpečiť transparentnosť svojich odporúčacích systémov, t. j. zaistiť transparentnosť spôsobu, akým používatelia vnímajú obsah, a prijať opatrenia na zmiernenie rizík, ktoré spôsobujú, napríklad šírenie dezinformácií on--line. Mali by používateľom takisto poskytnúť dostupné a účinné nástroje a postupy, ako nahlásiť dezinformácie, ktoré predstavujú hrozbu pre verejnosť alebo jednotlivcov. Používatelia, ktorých obsah alebo účty boli predmetom opatrení prijatých v reakcii na takéto nahlásenie, by mali mať prístup k vhodnému a transparentnému mechanizmu, aby sa proti tomu mohli odvolať a podať sťažnosť. Posilnený kódex by mal takisto zlepšiť viditeľnosť spoľahlivých informácií verejného záujmu a varovať používateľov, ktorí prišli do styku s obsahom, ktorý overovatelia faktov označili za falošný.
  • Zvýšiť rozsah overovania údajov a poskytnúť výskumným pracovníkom lepší prístup k údajom. Nový kódex by mal zahŕňať lepšiu spoluprácu s overovateľmi faktov a pokrytie naprieč krajinami a jazykmi EÚ. Posilnený kódex by mal takisto zahŕňať pevný rámec pre prístup výskumných pracovníkov k údajom.
  • Pevný rámec monitorovania. Súčasťou posilneného kódexu by mal byť zlepšený rámec monitorovania založený na jasných kľúčových ukazovateľoch výkonnosti (KPI), ktoré merajú výsledky a vplyv opatrení prijatých platformami, ako aj celkový vplyv kódexu na dezinformácie v EÚ. Platformy by mali Európskej komisii pravidelne podávať správy o prijatých opatreniach a príslušných kľúčových ukazovateľoch výkonnosti. Mali by poskytovať informácie a údaje v štandardizovaných formátoch, s členením podľa členských štátov.
V neposlednom rade by signatári mali vytvoriť Centrum pre transparentnosť, kde uvedú, aké politiky prijali na vykonávanie záväzkov kódexu, ako tieto záväzky presadzovali, ako aj všetky údaje a parametre, ktoré sú pre kľúčové ukazovatele výkonnosti relevantné. Usmernenie takisto navrhuje zriadenie stálej pracovnej skupiny, ktorej by predsedala Európska komisia. Bola by zložená zo signatárov, zástupcov Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, skupiny európskych regulačných orgánov pre audiovizuálne mediálne služby (ERGA) a Európskeho strediska pre monitorovanie digitálnych médií (EDMO), ktoré dostalo viac ako 11 miliónov eur na vytvorenie ôsmich regionálnych centier na pomoc pri vykonávaní a rozširovaní svojich činností v členských štátoch. Pracovná skupina, ktorá sa bude takisto opierať o podporu odborníkov, bude pomáhať pri preskúmaní kódexu a jeho adaptácii na technologický, spoločenský, trhový a legislatívny vývoj.