pondelok 24. mája 2021

EU: Fond na spravodlivú transformáciu

Európsky parlament schválil pravidlá fungovania Fondu na spravodlivú transformáciu, ktorý krajinám Európskej únie (EÚ) pomôže riešiť sociálne a hospodárske následky prechodu na klimatickú neutralitu. Tvorí prvý pilier Mechanizmu spravodlivej transformácie (JTM) – kľúčového nástroja zameraného na podporu regiónov, priemyselných odvetví a pracovníkov, ktorí by mali čeliť najvážnejším výzvam v súvislosti s implementáciou Európskeho ekologického dohovoru (Európska zelená dohoda).

Rozpočet fondu tvorí 7,5 miliardy eur z Viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2021 – 2027 a dodatočných 10 miliárd eur z nástroja na obnovu EÚ. Bude podporovať projekty zamerané na hospodársku diverzifikáciu, rekonverziu či tvorbu pracovných miest, ako aj projekty, ktoré prispievajú k prechodu na udržateľné, klimaticky neutrálne a obehové európske hospodárstvo. V čase, kedy sa hospodárstvo EÚ usiluje o dosiahnutie klimatickej neutrality, by mal fond financovať pomoc pri hľadaní zamestnania, zvyšovanie úrovne zručností, rekvalifikáciu či aktívne začleňovanie pracovníkov a uchádzačov o zamestnanie do meniaceho sa hospodárstva. Zameraný bude na podporu mikropodnikov, podnikateľských inkubátorov, univerzít a verejných výskumných ústavov, ako aj investícií do nových energetických technológií, energetickej účinnosti a udržateľnej miestnej mobility. Naopak, nebude podporovať spaľovanie odpadu, vyraďovanie jadrových elektrární z prevádzky alebo ich výstavbu, činnosti spojené s produkciou tabakových výrobkov ani investície do fosílnych palív. Členské štáty musia vo svojich plánoch spravodlivej transformácie určiť územia najviac zasiahnuté energetickou transformáciou a prostriedky z fondu zamerať práve na ne. Osobitná pozornosť by mala byť venovaná špecifikám ostrovov, ostrovných oblastí a najvzdialenejších regiónov.

Poslancom sa počas vyjednávania so zástupcami členských štátov o konečnom znení pravidiel fungovania fondu podarilo presadiť, aby bol v prípade navýšenia rozpočtu fondu po 31. decembri 2024 zavedený tzv. mechanizmus ekologického odmeňovania. Išlo by o dodatočné zdroje, ktoré by sa rozdelili medzi členské štáty v závislosti od pokroku, ktorý dosiahli v oblasti znižovania priemyselných skleníkových plynov. Ďalšie kľúčové aspekty nariadenia:
• Podmienkou získania prostriedkov z Fondu na spravodlivú transformáciu bude záväzok na úrovni členských štátov dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu. Kým členské štáty tento cieľ neprijmú, budú mať nárok len na 50% národných alokácií z tohto fondu.
• Podniky vo finančnej tiesni budú môcť získať podporu v súlade s pravidlami EÚ týkajúcimi sa dočasnej štátnej pomoci, ktoré boli zavedené na riešenie výnimočných okolností.
• Prostriedky bude možné dobrovoľne presmerovať z iných kohéznych fondov.
• Podiel investícií poskytovaných z prostriedkov EÚ (spolufinancovanie) bude predstavovať maximálne 85 % v prípade menej rozvinutých regiónov, 70 % v prípade prechodných regiónov a 50 % v prípade rozvinutejších regiónov.

Po Európskom parlamente musí vopred dohodnutý legislatívny text schváliť aj Rada (ministrov) EÚ. Nariadenie vstúpi do platnosti dvadsať dní po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.