streda 13. apríla 2022

Výzvy: Pomoc pre poľnohospodárov

Tri nové výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci pre poľnohospodárov na Slovensku zverejnila Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA). V prvej môžu predkladať žiadosti na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie, v druhej žiadosti na opatrenie dotácia na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty a v tretej výzve môžu žiadať o dotáciu na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat.

Výzva na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie a Výzva na opatrenie dotácia na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty sú otvorené od 12. apríla 2022 do 17. mája 2022. Výzva oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci na opatrenie dotácia na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat je otvorená od 12. apríla 2022 do 25. apríla 2022.

Žiadosť sa predkladá prostredníctvom formulára, pričom vyplnený formulár žiadosti žiadateľ predkladá elektronicky, ak disponuje kvalifikovaným elektronickým podpisom, alebo poštou s overenými podpismi na žiadosti na adresu PPA. Bližšie informácie o spôsobe poskytovania štátnej pomoci a usmernenia pri podávaní žiadosti je možné získať priamo na Sekcii organizácie trhu a štátnej pomoci, Odbor štátnej pomoci Pôdohospodárskej platobnej agentúry v Bratislave prostredníctvom mailu statnapomoc@apa.sk. Viac informácií k jednotlivým výzvam je k dispozícii aj na internetovej stránke apa.sk .