pondelok 11. apríla 2022

EU: Trvácne a opraviteľné výrobky

Súčasťou nového práva na opravu by mala byť výroba opraviteľných produktov s dlhšou životnosťou, lepšia informovanosť spotrebiteľov a rozšírená záruka. Európsky parlament prijal nelegislatívne uznesenie, prostredníctvom ktorého zadefinoval svoje požiadavky vo vzťahu k tohtoročnej pripravovanej iniciatíve Európskej komisie týkajúcej sa práva spotrebiteľov na opravu ich produktu.

Účinné právo na opravu by sa malo týkať rôznych aspektov životného cyklu výrobku. Zohľadňovať by sa malo pri návrhu výrobku, kľúčových etických zásadách výroby, normalizácii, informovaní spotrebiteľov - vrátane označovania opraviteľnosti a životnosti - aj pri verejnom obstarávaní. Právo na opravu by mohlo podporiť efektívnejšie a udržateľnejšie využívanie zdrojov a dlhšie využívanie výrobkov, a prispieť tak k zníženiu množstva odpadu.

Poslanci požadujú, aby sa producenti už pri navrhovaní výrobkov zamerali na ich dlhšiu životnosť, bezpečnú opraviteľnosť a odstrániteľnosť jednotlivých častí. Riadne „právo na opravu“ by podľa nich malo poskytnúť subjektom v opravárenskom priemysle a spotrebiteľom bezplatný prístup k potrebným informáciám o oprave a údržbe produktov. V prípade digitálnych zariadení by softvérové aktualizácie mali byť vratné a nemali by viesť k zníženiu výkonnosti zariadenia. Aktualizácie by mali byť k dispozícii počas istého minimálneho obdobia a spotrebitelia by mali byť v čase nákupu zariadenia plne informovaní o dostupnosti aktualizácií. Praktiky, ktoré neprimerane obmedzujú právo na opravu alebo vedú k skoršiemu zastarávaniu, by sa mohli považovať za nekalé obchodné praktiky a na úrovni EÚ by mohli byť zakázané.

Europoslanci požadujú:
  • stimuly pre spotrebiteľov, ktorí sa rozhodnú pre opravu namiesto výmeny výrobku, medzi ktoré by mohli patriť napríklad predĺžená záruka či povinnosť poskytnúť spotrebiteľovi počas trvania opravy náhradný výrobok;
  • harmonizované pravidlá týkajúce sa informácií pre spotrebiteľov v mieste predaja, ktorých súčasťou by mali byť informácie o hodnotení opráv, odhadovanej životnosti, náhradných dieloch, opravárenských službách a dostupnosti softvérových aktualizácií;
  • inteligentné prostriedky označovania ako QR kódy a digitálne pasy;
  • mechanizmus spoločnej zodpovednosti výrobcu a predajcu v prípade nesúladu výrobku;
  • zakotvenie požiadaviek v oblasti trvácnosti a opraviteľnosti v budúcej smernici o ekodizajne.