streda 13. apríla 2022

EU: Strategické rezervy

Na lepšiu prípravu a reakciu Európskej únie na chemické, biologické, rádiologické a jadrové (CBRN) hrozby buduje Európska komisia prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany strategické rezervy. Súčasťou sú aj strategické zásoby rescEU v hodnote 540,5 milióna eur zriadené v úzkej spolupráci s Úradom pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA). Budú pozostávať z vybavenia a liekov, očkovacích látok a iných terapeutík na liečbu pacientov vystavených chemickým, biologickým, rádiologickým a jadrovým látkam, ako aj z dekontaminačnej rezervy rescEU na zabezpečenie dekontaminačného vybavenia a odborných zásahových tímov.

Ako prvý krok EÚ už zmobilizovala svoju zdravotnícku rezervu rescEU na obstaranie tabliet jodidu draselného, ktoré možno použiť na ochranu ľudí pred škodlivými účinkami žiarenia. Ukrajine už boli prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany s pomocou Francúzska a Španielska dodané takmer 3 milióny jodidových tabliet.

Ľudia môžu byť vystavení chemickým, biologickým, rádiologickým a jadrovým látkam v dôsledku neúmyselných katastrof (napr. únik v chemickej továrni, nehody v jadrovej elektrárni, šírenie infekčnej choroby) alebo úmyselných incidentov (napr. teroristický útok). Pripravenosť riešiť riziká takýchto hrozieb je kľúčovou súčasťou stratégie EÚ na vytváranie zásob proti CBRN hrozbám. Komisia preto v rámci rescEU vyvíja:
  • strategické núdzové zásoby rescEU v oblasti CBRN hrozieb: zásoby navrhnuté v spolupráci s členskými štátmi budú zahŕňať vybavenie na reakciu – ako osobné ochranné prostriedky a zariadenia na detekciu, identifikáciu a monitorovanie – a lieky, očkovacie látky a iné terapeutiká. Zásoby významne prispejú k budovaniu odolnosti v oblasti CBRN hrozieb v EÚ, keďže budú zahŕňať vybavenie a lieky, ktoré môže byť v čase krízy ťažké vyrobiť, alebo ktoré môžu byť náhle potrebné vo väčších množstvách, než sú dostupné v národných rezervách. Zásoby CBRN sú prvým krokom k vytvoreniu lepších kapacít v reakcii na incidenty v jadrových elektrárňach, núdzové situácie v chemických zariadeniach, teroristické útoky alebo šírenie infekčnej choroby a mnohé ďalšie hrozby;
  • dekontaminačná rezerva rescEU: bude zahŕňať personál aj vybavenie na dekontamináciu osôb, infraštruktúry, budov, vozidiel alebo kritického vybavenia, ktoré boli vystavené chemickým, biologickým, rádiologickým a jadrovým látkam. Dekontaminačná rezerva rescEU môže byť nasadená na žiadosť dotknutého členského štátu. Rezerva bude vytvorená a umiestnená v Chorvátsku, Nemecku a Španielsku a bude na 100 % financovaná z prostriedkov EÚ s počiatočným rozpočtom 66,7 milióna eur.