pondelok 7. novembra 2022

Bankroty: V treťom štvrťroku 2022 zbankrotovalo 2.239 Slovákov

V medziročnom porovnaní s rovnakým obdobím podľa analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (CRIF SK) s 2.663 osobnými bankrotmi to predstavuje pokles o 15,92 %. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom, kedy od apríla do júna 2022 zbankrotovalo 2.545 dlžníkov, ich v tretej štvrtine tohto roka bolo menej o 12,02 %, čo mohlo byť spôsobené dovolenkovým obdobím a tým aj znížením kapacít na Centre právnej pomoci a súdoch. Od roku 2006, kedy na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca septembra 2022 zbankrotovalo 65.155 obyvateľov Slovenskej republiky.

„V septembri zbankrotovalo 76 ľudí s trvalým pobytom na obecných, miestnych, alebo mestských úradoch, z nich mužov bolo 50, čo predstavuje 65,79 %, a žien 26, teda 34,21 %. Celkovo ľudia bez domova predstavovali podiel až 10,30 % z celkového počtu osobných bankrotov. Zároveň sme medzi bankrotujúcimi dlžníkmi identifikovali 10 manželských párov a tri rodinné väzby. Od januára tohto roku sme už druhý krát zaznamenali relatívne vysoký výskyt zbankrotovaných žien vo veku od 70 do 89 rokov a predpokladáme, že výskyt osobných bankrotov u občanov vo vyšších vekových kategóriách sa bude zvyšovať“, upresnila uvádza Jana Marková. V septembri 2022 bolo na Slovensku vyhlásených 747 osobných bankrotov. V porovnaní so septembrom 2021 s 955 osobnými bankrotmi to predstavuje medziročný pokles o 21,78 %. V porovnaní s augustom 2022, v ktorom zbankrotovalo 774 dlžníkov, ich v deviatom mesiaci 2022 bolo o 3,49 % menej. V minulom mesiaci bolo vyhlásených 738 konkurzov (98,80 %) a 9 dlžníkov (1,20 %) sa rozhodlo pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového množstva osobných bankrotov v septembri 2022 ich bolo 61 (8,17 %) vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov a 686 (91,83 %) na majetok nepodnikateľov. V septembri 2022 súdy zrušili 834 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 750 zrušených pre nedostatok majetku dlžníka, čo znamená, že dlžníci nezaplatili veriteľom ani jedno euro, a 84 konkurzov bolo zrušených po splnení konečneného rozvrhu výťažku. Zároveň súdy zrušili oddlženie pre nepoctivý zámer jednej dlžníčke.  

Z celkového počtu osobných bankrotov vyhlásených v septembri 2022 ich pripadalo na mužov 444 a na ženy 303. Inštitút osobného bankrotu stále viac využívajú muži. V medziročnom porovnaní ich podiel na celkovom počte osobných bankrotov vzrástol o 0,48 percentuálneho bodu (58,95 % v septembri 2021 vs. 59,44 % v septembri 2022). Podiel žien v septembri 2022 medziročne o 0,48 percentuálneho bodu klesol (41,05 % v septembri 2021 vs. 40,56 % v septembri 2022). Medzi mužmi, ktorí zbankrotovali v septembri 2022, malo 4,05 % dlžníkov vysokoškolské vzdelanie (v septembri 2021 ich bolo 3,20 percenta). Medzi zbankrotovanými ženami malo vysokoškolské vzdelanie 2,97 % dlžníčok (v septembri 2021 ich bolo 1,28 %). V septembri sa najväčšou skupinou dlžníkov s osobnými bankrotmi medzi mužmi stali štyridsiatnici s podielom 31,31 % (32,50 % v septembri 2021) a medzi ženami tridsiatničky s podielom 29,70 % (31,63 % v septembri 2021). V deviatom mesiaci tohto roka bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Prešovskom – 134 a v Trnavskom kraji – 123, naopak najmenej v Bratislavskom kraji – iba 25. V medziročnom porovnaní počet osobných bankrotov vzrástol v troch krajoch, najviac v Prešovskom – o 28,85 % (zo 104 na 134). Vo všetkých ostatných krajoch počet osobných bankrotov medziročnej klesol, najviac v Bratisalvskom kraji – o 64,79 % (zo 71 na 25).