pondelok 7. novembra 2022

EU: 3 miliardy eur pre čisté technológie

Európska komisia zverejnila tretiu výzvu na predkladanie projektov veľkého rozsahu v rámci inovačného fondu EÚ. Výzvou na predkladanie projektov veľkého rozsahu v roku 2022, ktorej rozpočet sa vďaka zvýšeným príjmom z aukcií emisných kvót v systéme EÚ na obchodovanie s emisiami zdvojnásobil na 3 miliardy eur, sa podporí zavádzanie priemyselných riešení na dekarbonizáciu Európy. Vďaka osobitnému zameraniu sa na priority plánu REPowerEU poskytne táto výzva dodatočnú podporu na ukončenie závislosti EÚ od ruských fosílnych palív.


Z uvedenej výzvy sa budú financovať projekty zamerané na tieto témy
  • všeobecná dekarbonizácia (rozpočet: 1 miliarda eur): inovačné projekty v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, energeticky náročných priemyselných odvetví, uskladňovania energie alebo zachytávania, využívania a ukladania uhlíka, ako aj produktov nahrádzajúcich produkty s vysokými emisiami uhlíka (najmä nízkouhlíkové motorové palivá, a to aj v námornej a leteckej doprave);
  • vodík a inovatívna elektrifikácia v priemysle (rozpočet: 1 miliarda eur): inovačné projekty v oblasti elektrifikačných metód s cieľom nahradiť využívanie fosílnych palív v priemysle, ako aj výroby vodíka z obnoviteľných zdrojov alebo zavádzania vodíka v priemysle;
  • výroba čistých technológií (rozpočet: 700 miliónov eur): inovačné projekty v oblasti výroby komponentov a konečného vybavenia pre elektrolyzéry a palivové články, energie z obnoviteľných zdrojov, uskladňovanie energie a tepelné čerpadlá;
  • stredne veľké pilotné projekty (rozpočet: 300 miliónov eur): vysoko inovačné projekty v oblasti prevratných alebo prelomových technológií zamerané na hĺbkovú dekarbonizáciu vo všetkých oprávnených sektoroch tohto fondu. Projekty by mali preukázať inováciu v prevádzkovom prostredí, neočakáva sa však ich demonštrácia prípadne komerčná výroba vo veľkom.
Nezávislí hodnotitelia budú tieto projekty posudzovať na základe miery ich inovatívnosti, potenciálu zabraňovať emisiám skleníkových plynov, prevádzkovej, finančnej a technickej vyspelosti, ako aj potenciálu ich rozšírenia a nákladovej efektívnosti. Do výzvy sa môžu zapojiť projekty, ktoré sa zrealizujú v členských štátoch EÚ, na Islande a v Nórsku, a to do 16. marca 2023. V prípade sľubných projektov, ktoré nie sú dostatočne zrelé na to, aby získali grant, môže pri ich vypracúvaní pomôcť Európska investičná banka. Projekty možno podávať cez portál financovania a ponúk EÚ, na ktorom sú k dispozícii podrobnejšie informácie o celom postupe. Žiadatelia budú informovaní o výsledkoch hodnotenia v druhom štvrťroku 2023. Udelenie grantov a podpis projektov sa uskutočnia v štvrtom štvrťroku 2023.