štvrtok 10. novembra 2022

EU: Návrh revidovaného oznámenia o definícii trhu

Verejnú konzultáciu o návrhu revidovaného oznámenia o definícii trhu otvorila Európska komisia. Vymedzenie trhu je dôležitým prvým krokom pri posudzovaní fúzií a väčšiny antitrustových prípadov. Zohľadňuje sa pritom významný vývoj v uplynulých rokoch, najmä digitalizácia a nové spôsoby ponúkania tovaru a služieb, a odráža prepojený a globalizovaný charakter obchodovania. Zainteresované strany môžu svoje pripomienky k návrhu oznámenia predložiť do 13. januára 2023.


Hlavným cieľom návrhu revidovaného oznámenia o definícii trhu je poskytnúť podnikom rozsiahlejšie usmernenie a väčšiu transparentnosť a právnu istotu s cieľom uľahčiť dodržiavanie predpisov, a to aj na základe konkrétnych príkladov. Rovnako je jeho cieľom prispieť k účinnejšiemu presadzovaniu dodržiavania predpisov, za ktoré je zodpovedná Európska komisia a vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže.

Navrhované zmeny poskytujú nové alebo dodatočné usmernenia k rôznym kľúčovým otázkam definície trhu: 
  • vysvetlenia zásad definície trhu a spôsobu, akým sa na účely uplatňovania pravidiel hospodárskej súťaže používa definícia trhu,
  • väčší dôraz na necenové prvky, akými sú inovácia a kvalita produktov a služieb,
  • objasnenia týkajúce sa výhľadového uplatňovania definície trhu, najmä na trhoch, pri ktorých sa očakáva, že prejdú štrukturálnou transformáciou, napríklad technologickými alebo regulačnými zmenami,
  • nové usmernenia týkajúce sa definície trhu na digitálnych trhoch, napríklad pokiaľ ide o mnohostranné trhy a „digitálne ekosystémy“ (napr. produkty postavené na mobilnom operačnom systéme),
  • nové zásady týkajúce sa trhov náročných na inovácie, ktoré objasňujú, ako by sa mali posudzovať trhy v prípade, keď podniky súťažia v oblasti inovácií, a to aj prostredníctvom produktov v štádiu prípravy,
  • rozsiahlejšie usmernenia k definícii geografického trhu vrátane podmienok na definovanie globálnych trhov, prístupu k hodnoteniu dovozu, ako aj prístupu Euróspej komisie k miestnym trhom vymedzeným spádovými oblasťami (napr. pri maloobchodnom predaji spotrebného tovaru),
  • objasnenia, pokiaľ ide o kvantitatívne techniky, akým je napríklad malé, ale významné trvalé zvýšenie cien / test SSNIP, ktoré môže komisia použiť pri definovaní trhu,
  • rozšírené usmernenia k možným zdrojom dôkazov a ich dôkaznej hodnote na základe relevantných skúseností komisie a jej prístupu k definícii trhu založenej na faktoch.