pondelok 6. mája 2024

EU: Práca na diaľku a právo na odpojenie

Európska komisia začala prvú fázu konzultácií s európskymi sociálnymi partnermi s cieľom zhromaždiť ich názory na možné smerovanie opatrení Európskej únie na zabezpečenie spravodlivej práce na diaľku ako aj práva na odpojenie.

Celkový podiel ľudí pracujúcich z domu v EÚ sa v posledných rokoch takmer zdvojnásobil, a to z 11,1 % v roku 2019 na 20 % v roku 2022. V tejto súvislosti existujú výrazné rozdiely medzi odvetviami, odvetviami a pracovnými profilmi, a to aj v závislosti od "schopnosti práce na diaľku", t. j. do akej miery je možné vykonávať prácu na diaľku. Pracovníci, ktorí môžu pracovať na diaľku a vykonávajú ju, jasne oceňujú jej výhody, najmä flexibilitu, pričom viac ako 60 % respondentov prieskumu nadácie Eurofound z roku 2022 potvrdilo, že chcú aspoň časť svojho pracovného času pracovať z domu. Práca na diaľku však vyvoláva aj otázky, ako zabezpečiť dodržiavanie práv pracovníkov v digitalizovanejšom pracovnom prostredí. To zahŕňa zabezpečenie primeraných pracovných podmienok a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Najmä používanie digitálnych nástrojov na prácu a možnosť pracovať na diaľku môžu so sebou prinášať riziko neustálej pracovnej kultúry. To viedlo k výzvam rôznych zainteresovaných strán na "právo na odpojenie", aby sa stanovili jasné hranice medzi pracovným a súkromným životom.

Hoci na úrovni EÚ v súčasnosti neexistujú žiadne právne predpisy, ktoré by osobitne upravovali prácu na diaľku alebo právo na odpojenie, existujú právne predpisy EÚ, ktoré sa vzťahujú aj na prácu na diaľku a riešia určité aspekty spojené s právom na odpojenie. V strategickom rámci v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na roky 2021 – 2027 sa stanovujú kľúčové priority a opatrenia na zabezpečenie ochrany bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci. V smernici o pracovnom čase sa stanovujú pravidlá týkajúce sa denného a týždenného odpočinku, ročnej dovolenky a obmedzení týždenného pracovného času. Smernica o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach poskytuje pracovníkom bez predvídateľného rozvrhnutia pracovného času (napr. pracovníci na vyžiadanie alebo pracovníci s nulovým pracovným časom) právo vopred vedieť, kedy a kde sa bude práca vykonávať. Napokon, smernica o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom pomáha rodičom a opatrovateľom zosúladiť pracovný a rodinný život tým, že poskytuje práva týkajúce sa primeranej dovolenky a pružných foriem organizácie prá

ce.