streda 12. apríla 2017

Aktuálne: Štandardy pre informačné systémy verejnej správy
Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu vydal Metodický pokyn k Výnosu č. 55/2014 Z.z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

Metodický pokyn obsahuje podrobnejší výklad jednotlivých ustanovení Výnosu o štandardoch pre IS VS a je preto dôležitým podkladom pre povinné osoby pri dodržiavaní a implementovaní štandardov. Schválila ho Komisia pre štandardizáciu informačných systémov verejnej správy, ktorá je poradným a konzultačným orgánom úradu.

Dokument má charakter tzv. ,,živého dokumentu", ktorý sa bude zverejňovať na webovom sídle a priebežne aktualizovať. K dispozícii je online:
https://wiki.finance.gov.sk/pages/viewpage.action?pageId=20545548

Zápis z prvého zasadnutia komisie pre štandardizáciu:
https://wiki.finance.gov.sk/pages/viewpage.action?pageId=20024363