utorok 11. apríla 2017

e-Schránky: Riaditeľstvá Policajného zboru
Ministerstvo vnútra SR zriadilo od 1. apríla 2017 na Ústrednom portáli verejnej správy samostatné elektronické schránky pre krajské a okresné riaditeľstvá Policajného zboru.


Svoje podania určené týmto organizačným útvarom ministerstva vnútra tak môžete od 1. apríla 2017 adresovať priamo do e-schránok Policajného zboru.

Zriadenie elektronických schránok upravuje zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Elektronické schránky zriaďuje Úrad vlády SR pre fyzické osoby, fyzické osoby - podnikateľov, právnické osoby, orgány verejnej moci a subjekty medzinárodného práva. Schránka fyzických osôb sa zriaďuje automaticky pre občanov Slovenskej republiky, ktorí dovŕšili 18. rok života.