streda 12. apríla 2017

EU: Emisný škandál
Výrazné rozdiely medzi skutočnými emisiami oxidov dusíka (NOx) dieselových automobilov a výsledkami laboratórnych meraní chcú europoslanci riešiť zreálnením testovania nových modelov a posilnením kontrol vozidiel na cestách.

Nezáväzné odporúčania Európskeho parlamentu sú založené na záverečnej správe vyšetrovacieho výboru EP pre meranie emisií v automobilovom priemysle (EMIS). Európska komisia a členské štáty vedeli viac ako desať rokov o výrazne odlišných výsledkoch meraní emisií oxidov dusíka (NOx) dieselových automobiloch v laboratórnych podmienkach a v reálnej prevádzke na cestách. Napriek tomu počas tohto obdobia nedokázali primerane zareagovať a dôsledne chrániť kvalitu ovzdušia a verejné zdravie svojich občanov.

Kľúčové odporúčania EP:
•     presun zodpovednosti za právne predpisy EÚ v oblasti kvality ovzdušia a v oblasti emisií znečisťujúcich látok do portfólia jedného komisára a jedného generálneho riaditeľstva za účelom zlepšenia dohľadu,
•     urýchlené prijatie legislatívy EÚ, ktorá zavedie meranie emisií v reálnej prevádzke s testami zameranými na širokú škálu jazdných podmienok a určitým stupňom nepredvídateľnosti, aby sa zamedzilo či ľahšie odhalilo využívanie rušiacich zariadení,
•     primerané finančné odškodnenie spotrebiteľov EÚ zasiahnutých škandálom dieselgate zo strany výrobcov automobilov, pričom Komisia by mala predložiť legislatívny návrh, ktorý by v EÚ zaviedol harmonizovaný systém kolektívneho uplatňovania nárokov a posilnil tak ochranu spotrebiteľov,
•     urýchlené prijatie upraveného nariadenia o typovom schvaľovaní vozidiel, ktoré by zaviedlo nový dohľad zo strany EÚ s jasné rozdelenie zodpovednosti medzi jednotlivých aktérov.