pondelok 10. apríla 2017

EU: Prísnejšie podmienky pre zdravotnícke pomôcky
Reakciou na škandál s nebezpečnými prsnými implantátmi z Francúzska či nevhodnými umelými bedrovými kĺbmi zo Slovenska je zabezpečiť súlad zdravotníckych pomôcok s platnými predpismi a posilniť ich sledovateľnosť.

Európsky parlament schválil nariadenie, ktoré sprísni kontrolné a certifikačné postupy pre zdravotnícke pomôcky. Sprísni sa aj dohľad po uvedení na trh a informovanosť pacientov. Zavádza sa systém unikátnej identifikácie pomôcky (UDI), ktorý by mal pomôcť identifikovať pacientov. Tí budú mať zároveň kartu implantátu, ktorú môžu použiť na získanie informácií o ich pomôcke vo verejnej databáze.

Nové nariadenie zavádza niekoľko zmien:
•     neohlásené kontroly v priestoroch výrobcov zdravotníckych pomôcok po umiestnení ich produktov na trh,
•     prísnejšie kontroly notifikovaných subjektov, teda právnických osôb  zodpovedných za posúdenie bezpečnosti jednotlivých pomôcok, ktoré budú podľa nových pravidiel nútené zamestnať medicínsky kvalifikovaných pracovníkov so skúsenosťami z klinickej praxe,
•     dodatočné kontrolné postupy pre vysokorizikové pomôcky, akými sú implantáty alebo testy HIV, v prípade ktorých bude splnenie potrebných požiadaviek posudzovať okrem notifikovaného subjektu aj panel odborníkov,
•     kartu implantátu, ktorá pacientom a lekárom umožní identifikovať implantovanú  pomôcku,
•     klinické potvrdenie bezpečnosti zdravotníckej pomôcky, ktoré zabezpečí jej výrobca, a to najmä pre pomôcky vo vyšších rizikových triedach.

Prísnejšie pravidlá platia aj pre diagnostické medicínske pomôcky in vitro, ktoré nie sú v priamom kontakte s pacientom, poskytujú však informácie o jeho zdravotnom stave - napríklad testy DNA, krvi či HIV. Nová legislatíva napr. zaviaže členské štáty informovať pacientov o následkoch testovania DNA.