streda 7. júna 2017

EU: Boj proti nenávistným prejavom na internete
Európska komisia pred rokom prijala spolu so štyrmi platformami sociálnych médií kódex správania pre boj proti nezákonným nenávistným prejavom na internete. Facebook, Twitter, YouTube a Microsoft sa v ňom zaviazali k viacerým krokom, ktoré majú za cieľ zabrániť šíreniu takéhoto obsahu v Európe.

Z hodnotenia pri príležitosti prvého výročia kódexu správania, ktoré uskutočnili mimovládne organizácie a verejné subjekty v 24 členských štátoch, vyplýva, že zapojené spoločnosti dosiahli pri plnení svojich záväzkov značný pokrok. IT spoločnosti sa podpisom kódexu správania zaviazali najmä k tomu, že väčšinu platných oznámení týkajúcich sa nezákonných nenávistných prejavov preveria do 24 hodín a v prípade potreby takýto obsah odstránia, alebo k nemu prístup zablokujú na základe vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými boli transponované európske právne predpisy. V kódexe sa takisto zdôrazňuje potreba ďalej diskutovať o tom, ako posilniť transparentnosť a podnietiť protiargumenty a alternatívne argumenty.

Kódex správania pre boj proti nezákonným nenávistným prejavom prispel aj napriek niekoľkým pretrvávajúcim problémom už rok po svojom prijatí k významnému pokroku:
- V priemere v 59% prípadov reagovali IT spoločnosti na oznámenie týkajúce sa nezákonných nenávistných prejavov odstránením obsahu. To predstavuje dvojnásobok v porovnaní so situáciou spred šiestich mesiacov, kedy bola miera odstraňovania obsahu 28%.
- V tom istom období 6 mesiacov došlo k zlepšeniu miery preverovania oznámení do 24 hodín zo 40% na 51%. Facebook je však jedinou spoločnosťou, ktorá v plnej miere dosahuje cieľ preveriť väčšinu oznámení do jedného dňa.
- V porovnaní so situáciou spred šiestich mesiacov IT spoločnosti zlepšili svoj prístup k vybavovaniu oznámení od občanov, ktoré vybavujú rovnako ako oznámenia pochádzajúce od spoločností používajúce dôveryhodné spravodajské kanály. Stále však pretrvávajú určité rozdiely a celkové miery odstraňovania obsahu sú nižšie v prípade, že oznámenie pochádza od verejnosti.
- Z monitorovania okrem toho vyplynulo, že kým Facebook zasiela používateľom systematickú spätnú väzbu o tom, akým spôsobom bolo ich oznámenie posúdené, príslušné postupy sa medzi IT spoločnosťami značne líšia. Poskytovanie spätnej väzby o dôvodoch rozhodnutia je oblasťou, v ktorej je možné dosiahnuť ďalší pokrok.