pondelok 5. júna 2017

Novinka: Register výberových konaní
Od 1. júna 2017 platí zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe, ktorý zavádza centrálny informačný systém spolu s registrom výberových konaní. V súvislosti s novým zákonom o štátnej službe Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby v spolupráci s Úradom vlády SR vyvinuli aplikáciu s názvom „Výberové konania“.

Vyhlásené výbery a výberové konania štátnych zamestnancov budú prebiehať prostredníctvom uvedenej aplikácie, ktorá umožní vzájomnú elektronickú komunikáciu medzi uchádzačmi a služobnými úradmi. Aplikácia je dostupná na portáli https://open.slovensko.sk/ a na vstup je potrebné sa prihlásiť buď cez občiansky preukaz s čipom (eID kartu), alebo cez zamestnanecký účet (GRID kartu). Zamestnanec služobného úradu bude musieť mať zároveň na prácu s výberovými konaniami udelené oprávnenie (tzv. rolu) na „Systémy IIS eDemokracia“ (kód: R_EDEMOKRACIA_EDEM_USER). Rolu je možné udeliť elektronicky alebo prostredníctvom listinnej žiadosti. Následne je potrebné elektronicky požiadať o pridelenie prístupu do systému Registra výberových konaní na správu výberových konaní služobného úradu.

Uchádzač bude môcť podať žiadosť o zaradenie do výberového konania listinne alebo elektronicky cez elektronický formulár registra výberových konaní. Pri elektronickom podaní žiadosti bude mať dva spôsoby: 1.autentifikuje sa cez občiansky preukaz s čipom a elektronický formulár s požadovanými dokumentmi odošle prostredníctvom svojej e-schránky. Formulár nebude musieť podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom ani si aktivovať e-schránku na doručovanie (použitie vlastnej e-schránky sa považuje za dostatočný spôsob overenia identity uchádzača), alebo 2. sa neautentifikuje a elektronický formulár pošle cez register výberových konaní príslušnému služobnému úradu. Požadované dokumenty je v tomto prípade potrebné doložiť listinne najneskôr v deň uskutočnenia výberového konania. Zákon ruší možnosť uchádzača zasielať služobnému úradu akékoľvek písomnosti pri výberovom konaní emailom!

Podrobnosti o výberových konaniach a rozsah údajov, ktoré sa majú do registra poskytovať, určujú vyhlášky Úradu vlády SR č. 127/2017 Z. z. a č. 128/2017 Z. z.