pondelok 5. júna 2017

PO7 OPII: Centrálny informačný systém štátnej služby
Po rozšírení projektu o cloudové služby a znížení nákladov takmer o 30% Riadiaci výbor prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (PO7 OPII) schválil zámer projektu Centrálny informačný systém štátnej služby s rozpočtom 4,9 mil. eur.

Výsledkom projektu bude register štátnozamestnaneckých miest,  register výberových konaní,  modul evidencie uchádzačov, vrátane registra úspešných absolventov, ale aj register nadbytočných štátnych zamestnancov. Súčasťou budú aj modul analýz a poskytovania dát napríklad na poskytovanie štatistík. CISŠS bude pritom prepojený s ostatnými informačnými systémami verejnej správy.
 
Východiskom pre realizáciu projektu je Stratégia riadenia ľudských zdrojov v štátnej službe na roky 2015 – 2020 vrátane analýzy súčasného stavu využívania IT. Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu  je Sprostredkovateľským orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020.