pondelok 4. septembra 2017

Aktuálne: Kvalitná škola
Začína nový školský rok a s jeho príchodom sa stupňujú aj očakávania rodičov od školskej výučby. Pripraví dieťa dostatočne na život v 21. storočí? 

Dozvedia sa to aj pomocou 5 otázok, ktoré položia svojim deťom:
Porozprávaj mi, čo ste robili na ... (konkrétny predmet)? Touto otázkou zistíte, či sa vaše deti učia klasickým prístupom cez prednášanie a diktovanie poznámok, alebo cez experimentovanie, samovzdelávanie, ktorým sa u detí rozvíjajú zvedavosť a radosť z objavovania, schopnosť celoživotne sa učiť alebo kriticky myslieť.

O čom alebo čo ste sa učili cez týždeň v škole najviac? Zistíte, akým zručnostiam a vedomostiam prikladá škola najväčšiu váhu. Či sú to prírodné vedy, technické predmety, matematika, informačná gramotnosť, jazyky a vo vyšších ročníkoch ekonómia alebo finančná gramotnosť.

Kde všade so spolužiakmi využívate to, čo ste sa naučili? Praktické využitie zručností a vedomostí v rovesníckej skupine pomáha u detí rozvinúť ich podnikateľské zručnosti, naučí ich riešiť problémy, ale najmä vedie k samostatnosti, zodpovednosti a proaktivite.

Popíš mi situácie, kedy pani učiteľka/pán učiteľ chce, aby ste sa spolu rozprávali? Toto je jedna z otázok, ktorou zistíte, či v škole prebiehajú aktivity alebo programy, ktoré vyžadujú od detí diskusiu. Pri nich si deti osvojujú empatiu, súcit, úctu aj schopnosť spolupráce.

O čom ste sa rozprávali, alebo čo ste robili na (konkrétny predmet, napríklad dejepis, geografia, občianska náuka, náboženstvo,...)? Touto otázkou, ktorú si môžete variovať, zistíte, či v škole reflektujú na aktuálne témy a či v deťoch rozvíjajú ohľaduplnosť voči životnému prostrediu, vedú ich k tolerancii a pod.