piatok 8. septembra 2017

Aktuálne: Novela zákona o e-Govermente
Cieľom novely zákona je v reakcii na prvé skúsenosti s povinným výkonom verejnej moci elektronicky od 1. novembra 2016 ako aj v nadväznosti na schválenú Národnú koncepciu informatizácie verejnej správy vykonať úpravy, ktorými sa majú najmä zjednotiť používané nástroje, zjednodušiť využívanie elektronických služieb a zaviesť mechanizmus kontroly dodržiavania povinností. 

Zavádza sa podpisovanie elektronických podaní, online platby kartou za elektronické služby štátu, centrálny register elektronických rozhodnutí či jednotné úradné doručovanie. Štátne orgány a organizácie nebudú skúmať, kto má aktivovanú elektronickú schránku. Vydajú elektronické rozhodnutie, pošlú ho Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby a tá ho doručí do elektronickej schránky tým, ktorí ju majú. Tým, čo e-schránku mať nebudú, príde toto rozhodnutie fyzicky poštou.

Novela definuje aj tzv. spoločné moduly. Tam, kde už existuje centrálne riešenie a štát investoval verejné zdroje, si ministerstvá a úrady nebudú môcť vytvárať vlastné riešenia. V tejto súvislosti sa všetkým úradom ukladá povinnosť používať existujúcu centrálnu elektronickú podateľňu a nebudovať si vlastné podateľne. Úrady, ktoré už majú svoju podateľňu, majú na prechod čas do roku 2020. „Zásadná zmena nastáva aj v spôsobe, akým sa majú služby sprístupňovať cez ústredný portál. Cieľom úpravy je ponechať viac priestoru na zlepšovanie služieb na rezortných portáloch, čím sa umožní zdravé „súperenie“ v kvalite týchto portálov“, pripomenul podpredseda vlády.

Po novom bude možné podpisovať elektronické podania len s použitím občianskeho preukazu, bez potreby elektronického podpisu – takzvané podpisovanie klikom. Ide o spôsob, ktorý sa v súčasnosti používa na potvrdzovanie doručeniek v elektronickej schránke a rozširuje sa aj v osobitných konaniach ako alternatíva k elektronickému podpisu. Vďaka tejto zmene bude stačiť elektronický občiansky preukaz a občan bude môcť cez ústredný portál verejnej správy využívať elektronické služby v plnom rozsahu, bez potreby zakúpenia ďalších technických či programových prostriedkov.