streda 24. januára 2018

EU: Znečistené ovzdušie

Deviatim členským štátom: Česku, Francúzsku, Maďarsku, Nemecku, Rumunsku, Slovensku, Spojenému kráľovstvu, Španielsku a Taliansku hrozí konanie o porušení povinnosti za prekročenie dohodnutých obmedzení týkajúcich sa znečistenia ovzdušia. 

Európska komisia chce spolupracovať s členskými štátmi a pomôcť im pri dodržiavaní emisných limitov, ktoré sa zaviazali dodržiavať a ktoré zaručujú zdravie občanov. Tieto limity platia pre niekoľko najznečisťujúcejších látok, konkrétne oxid dusičitý (NO2) a suspendované častice (PM10) a mali sa dosiahnuť v roku 2010, resp. 2005. Cieľom ministerského samitu o kvalite ovzdušia 30. januára je zabezpečiť, aby sa bezodkladne prijali a realizovali ďalšie účinné opatrenia. V opačnom prípade EK pristúpi k súdnemu konaniu, ako to už urobila proti dvom ďalším členským štátom a postúpiť prípady týchto členských štátov na Súdny dvor.

Komisia prijala aj akčný plán na zabezpečenie dodržiavania pravidiel, čo je súbor konkrétnych opatrení, ktoré majú pomôcť členským štátom podporovať, monitorovať a presadzovať súlad s environmentálnymi právnymi predpismi EÚ, ktoré slúžia na zabránenie znečisteniu alebo poškodzovaniu životného prostredia. V právnych predpisoch EÚ o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom vzduchu v Európe (smernica 2008/50/ES) sa stanovujú hraničné hodnoty pre kvalitu ovzdušia, ktoré sa nikde v EÚ nesmú prekročiť a členským štátom sa v nich ukladá povinnosť obmedziť vystavenie občanov škodlivým látkam znečisťujúcim ovzdušie. Napriek tejto povinnosti kvalita ovzdušia už roky v mnohých regiónoch zostáva problémom. V 23 z 28 členských štátov sú neustále prekračované normy kvality ovzdušia – celkovo vo viac ako 130 mestách Európy.

Do dnešného dňa prebiehajú súdne konania o porušení povinnosti, pokiaľ ide o NO2, proti 13 členským štátom: Belgicku, Česku, Dánsku, Francúzsku, Luxembursku, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Portugalsku, Rakúsku, Spojenému kráľovstvu, Španielsku a Taliansku. Pokiaľ ide o častice PM10, v súčasnosti prebiehajú konania proti 16 členským štátom (Belgicku, Bulharsku, Česku, Francúzsku, Grécku, Lotyšsku, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Portugalsku, Rumunsku, Slovensku, Slovinsku, Španielsku, Švédsku a Taliansku) a dva z týchto prípadov (Bulharsko a Poľsko) boli postúpené na Súdny dvor EÚ. Súdny dvor v apríli 2017 vydal rozsudok, pokiaľ ide o prekročenie hodnôt PM10 v Bulharsku.