štvrtok 25. januára 2018

GDPR: Usmernenie a on-line pomôcka

Členské štáty EÚ by mali zrýchliť prijímanie vnútroštátnych právnych predpisov a zabezpečiť, aby tieto opatrenia boli v súlade s GDPR nariadením. Len dva z nich už prijali príslušné vnútroštátne právne predpisy.  

Zároveň by členské štáty mali zabezpečiť, aby ich vnútroštátne orgány mali potrebné finančné a ľudské zdroje na to, aby dokázali garantovať svoju nezávislosť a efektívnosť. Európska komisia vyčleňuje 1,7 milióna EUR na financovanie orgánov na ochranu údajov, ale zároveň aj na zaškolenie pracovníkov týchto orgánov. Ďalšie 2 milióny EUR sú k dispozícii na podporu vnútroštátnych orgánov v ich úsilí zameranom na pomoc určenú pre podniky, najmä MSP. Pre nich je určený aj nový praktický online nástroj, ktorý má pomôcť dosiahnuť súlad s novými pravidlami na ochranu údajov a mať z nich čo najväčší osoh.

Hlavné prvky nových pravidiel ochrany údajov:
Jeden súbor pravidiel pre celý kontinent, ktorý podnikom zaručí právnu istotu a občanom rovnakú úroveň ochrany údajov v celej EÚ.
Pre všetky spoločnosti ponúkajúce služby v EÚ platia rovnaké pravidlá, a to aj vtedy, keď tieto spoločnosti sídlia mimo EÚ.
Výraznejšie a nové práva pre občanov: posilnené je právo na informácie, právo na prístup a právo na zabudnutie. Nové právo na prenosnosť údajov umožňuje občanom presúvať si údaje z jednej spoločnosti do druhej. Spoločnosti tým získajú nové obchodné príležitosti.
Silnejšia ochrana proti porušeniu ochrany údajov: ak spoločnosť zaznamená porušenie ochrany údajov, ktoré ohrozuje jednotlivcov, musí o tom do 72 hodín informovať orgán na ochranu údajov.
Skutočne účinné pravidlá a odrádzajúce pokuty: všetky orgány na ochranu údajov budú mať právomoc ukladať pokuty do výšky 20 miliónov EUR, resp. v prípade právnických osôb do výšky 4% ich celosvetového ročného obratu.