pondelok 22. januára 2018

EU: Viac voľnosti pri stanovovaní sadzieb DPH a menej byrokracie

Európska komisia navrhla nové pravidlá, vďaka ktorým budú mať členské štáty viac voľnosti pri stanovovaní sadzieb dane z pridanej hodnoty (DPH), čím vznikne priaznivejšie daňové prostredie pre rast malých a stredných podnikov. 

Cieľom je vytvoriť jednotný priestor EÚ v oblasti DPH, a tým výrazne znížiť stratu spôsobenú podvodmi v oblasti DPH, ktorá v únii každoročne predstavuje 50 miliárd eur, podporiť podnikanie a zaručiť príjmy do štátneho rozpočtu. Členské štáty dnes môžu vo svojich krajinách uplatňovať sadzbu zníženú až na úroveň 5% na dve rôzne kategórie výrobkov, niekde existujú osobitné výnimky týkajúce sa ďalších znížených sadzieb. Okrem štandardnej sadzby DPH v minimálnej výške 15% budú môcť odteraz členské štáty:
- zaviesť dve rozdielne znížené sadzby v rozmedzí od 5% do výšky štandardnej sadzby tak, ako uznajú za vhodné,
- zaviesť jedno oslobodenie od DPH (alebo tzv. nulovú sadzbu),
- zaviesť zníženú sadzbu v rozmedzí od 0% do výšky znížených sadzieb.
Súčasný zoznam druhov tovaru a služieb, ktoré môžu podliehať zníženej sadzbe DPH je príliš komplikovaný, preto by sa mal zrušiť a nahradiť novým zoznamov výrobkov (napr. zbraní, alkoholických nápojov, hazardných hier a tabaku), na ktoré by sa mala vždy uplatňovať štandardná 15% alebo vyššia sadzba dane. Na ochranu príjmov do štátnej pokladnice budú musieť členské štáty zároveň zabezpečiť, aby vážená priemerná sadzba DPH bola najmenej 12%. Nový režim znamená aj to, že všetok tovar podliehajúci v súčasnosti iným sadzbám, ako je štandardná sadzba DPH, im bude môcť podliehať aj naďalej.

Podľa platných pravidiel môžu členské štáty oslobodiť predaj uskutočňovaný malými podnikmi od DPH pod podmienkou, že neprekročí istý ročný obrat, odlišný v jednotlivých krajinách. Rastúce MSP tak prichádzajú o možnosť využiť zjednodušené opatrenia v prípade, že prekročili limit na oslobodenie od dane. Tieto oslobodenia od dane navyše platia iba pre podniky pôsobiace na domácom trhu. Hoci súčasný limit na oslobodenie bude platiť aj naďalej, vďaka návrhom sa:
- zavedie maximálna výška príjmu v celej EÚ (2 milióny eur), do ktorej budú môcť malé podniky využiť zjednodušené opatrenia bez ohľadu na to, či už sú alebo nie sú oslobodené od DPH,
- členským štátom umožní oslobodiť všetky malé podniky, ktoré spĺňajú podmienky oslobodenia od DPH od povinností súvisiacich s identifikáciou, fakturáciou, účtovníctvom alebo daňovými priznaniami,
- zavedie limit 100.000 eur pre obrat, ktorý by podnikom pôsobiacim vo viac ako jednom členskom štáte umožňoval využívať oslobodenie od DPH.

Legislatívne návrhy sa teraz predložia Európskemu parlamentu a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru na konzultáciu a Rade na schválenie. Zmeny začnú platiť až vtedy, keď sa skutočne zavedie konečný režim.