pondelok 22. januára 2018

Upozorňujeme: Správa o používaní čísel

Telekomunikační operátori by nemali zabudnúť na každoročnú povinnosť predložiť do konca januára Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb správu o používaní pridelených čísel. Inak im hrozí pokuta.  

Správa o používaní pridelených čísel slúži ako informácia o tom, ktoré čísla sa skutočne používajú. Úrad prideľuje čísla telekomunikačným operátorom potrebné na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a služieb. Najznámejším príkladom sú telefónne čísla účastníkov verejných telefónnych sietí.

Držiteľ  je povinný predkladať každoročne do 31. januára správu o používaní prideleného čísla. Za používanie čísel sa platí úhrada splatná do 31. marca nasledujúceho roka po vydaní rozhodnutia úradu o pridelení čísla a opakovane každoročne počas platnosti rozhodnutia úradu o pridelení čísla na účet úradu. Podľa zákona o elektronických komunikáciách „úrad zruší individuálne povolenie na používanie čísel, alebo rozhodne o odobratí prideleného čísla, ak držiteľ individuálneho povolenia na používanie čísel neuhradil opakovanú úhradu za pridelené čísla do troch mesiacov odo dňa jej splatnosti.“

Úrad tiež uloží pokutu tomu, kto nepredložil správu o používaní čísel v lehote uvedenej v rozhodnutí úradu o pridelení čísel. Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, trvanie a dôsledky porušenia povinnosti.