štvrtok 25. januára 2018

Výzva: 40 mil. eur pre nemocnice

Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo 2. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Celkovo 40 mil. eur je určených na modernizáciu infraštruktúry na poskytovanie akútnej zdravotnej starostlivosti, zvýšenie produktivity a efektívnosti. 

Výzva bude rozdelená na tri hodnotiace kolá: prvé z nich sa uzavrie v marci, druhé v máji a tretie v septembri 2018. Maximálna výška príspevku na jeden projekt je 15 mil. eur. Financie môžu získať nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR, VÚC, obcí, neziskové organizácie či súkromné subjekty. Počas realizácie projektu musí prijímateľ dodržiavať všetky podmienky, napr. nebyť dlžníkom na zdravotnom a sociálnom poistení, ale aj nebyť podnikom v ťažkostiach. Výška príspevku závisí od počtu akútnych lôžok v danom ústavnom zdravotníckom zariadení, ich využitia, obložnosti a očakávaných zmien v nemocnici v rámci predloženého projektu transformácie, ktoré schvaľoval Inštitút zdravotnej politiky MZ SR.

V 1. výzve, ktorá sa uzavrela v novembri 2017, uspelo 15 nemocníc - získajú celkovo viac ako 65 mil. eur z eurofondov. Najviac prostriedkov pôjde do Nemocnice Poprad, a.s. a Nemocnice s poliklinikou Brezno, n.o. Každá z nich môže čerpať viac ako 7 mil. eur. Nemocnica Poprad peniaze použije na rekonštrukciu, prístavbu, materiálno-technické zabezpečenie, zdravotnícku techniku a zefektívnenie manažmentu ppacienta, napr. v prípade náhlej cievnej mozgovej príhody. Nemocnica Brezno bude z eurofondov financovať rekonštrukciu. Bardejovská Nemocnica sv. Jakuba, n.o. získala takmer 6 mil. eur na vybudovanie traktu urgentnej medicíny.