piatok 16. februára 2018

Aktuálne: Vyše 50 miliónov eur pre stredné odborné školy

Financie sú určené na modernizáciu materiálno-technického vybavenia pracovísk, internátov, rekonštrukciu priestorov či zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.  

MPRV SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) vyhodnotilo prvé kolo žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. Predložených bolo spolu 107 projektov v hodnote  68,8 mil. eur a schválených doteraz 77 projektov v hodnote 50,24 milióna eur. Spolu je na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní vyčlenených bezmála 95 miliónov eur, po prvom kole teda ostáva k dispozícii ešte približne 45 miliónov eur.

Najviac podporované aktivity boli materiálno-technické vybavenie pracovísk ako napríklad dielne, šatne, sociálne zariadenia, moderné meracie zariadenia pre študentov, výpočtová technika, vzduchotechnika, osvetlenie. Pri rekonštrukcii priestorov to bolo rozšírenie učební, zvýšenie počtu učební, vytvorenie nových priestorov pre hygienické potreby. Podporené bolo tiež zvýšenie energetickej hospodárnosti budov – zateplenie obvodového plášťa budovy, zateplenie strechy.

Agrorezort v rámci IROP-u podporí vznik tisícok nových miest v škôlkach, lepšie technické vybavenie v školách, zeleň v mestách, rekonštrukcie regionálnych ciest, lepšie sociálne služby, kvalitnú verejnú dopravu či budovanie cyklotrás.