streda 14. februára 2018

Výzva: 30 miliónov eur pre inteligentné inovácie v priemysle

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo novú výzvu v rámci operačného programu Výskum a inovácie zameranú na podporu inteligentných inovácií v priemysle. Prerozdelí 30 miliónov eur.  

Maximálna výška príspevku na jeden projekt sú dva milióny eur, minimálna výška podpory je stanovená na 100 tisíc eur. Podporu získa zavádzanie inteligentných riešení na existujúce technológie, ako aj obstaranie nových technológií potrebných na implementáciu inteligentných riešení a vytvorenie inteligentne riadených, vzájomne prepojených autonómnych systémov výlučne v rámci existujúcej prevádzky podniku. O podporu sa môžu uchádzať projekty v rámci celej SR s výnimkou Bratislavského kraja. Žiadatelia môžu investovať do nákupu dlhodobého majetku, ktorým budú zavádzať jeden alebo viaceré prvky inteligentných riešení v rámci existujúcej prevádzky podniku alebo jeho funkčného celku. Každý projekt musí preukázať zameranie na niektorú z produktových línií v rámci jednej z nasledujúcich domén inteligentnej špecializácie:
Dopravné prostriedky pre 21. storočie
Priemysel pre 21. storočie
Zdravé potraviny a životné prostredie.

Oprávnenými žiadateľmi sú mikro, malé, stredné aj veľké podniky registrované na území SR, od ktorých vzniku ku dňu predloženia žiadosti uplynulo minimálne 36 mesiacov a zároveň majú ku dňu predloženia žiadosti v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním projektu, a to najneskôr v deň predchádajúci vyhláseniu výzvy a zároveň najneskôr 12 mesiacov pred predložením žiadosti a zároveň sú účtovnou jednotkou v zmysle §1 zákona o účtovníctve. Uzávierky prvých dvoch hodnotiacich kôl budú 30. apríla a 31. júla 2018. Uzávierky prípadných ďalších kôl budú nasledovať v dvojmesačných intervaloch. Výzva je vyhlásená ako otvorená, teda k jej uzavretiu dôjde až po vyčerpaní prostriedkov, prípadne na základe rozhodnutia poskytovateľa.

Žiadosti, vrátane príloh, je možné predkladať plne elektronicky. Žiadateľ už nemusí predkladať potvrdenia vydané verejnými orgánmi, ktoré si poskytovateľ môže overiť vo verejne dostupných registroch. Celá dokumentácia výzvy je nastavená v používateľsky priateľskom formáte s využitím preddefinovaných formulárov vybraných príloh a pomôcok, ktoré majú pomôcť minimalizovať formálne nedostatky. Všetky potrebné informácie sú na www.opvai.sk v časti Výzvy/Ministerstvo hospodárstva SR ako SO pre OP VaI aj prostredníctvom mailovej adresy vyzvy@mhsr.sk.