pondelok 12. februára 2018

Výzva: Chcete hodnotiť IT alebo smart projekty?

Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu hľadá odborných hodnotiteľov na hodnotenie projektov financovaných z Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra a projektov pre tzv. Smart Cities financovaných zo slovensko-amerického inovačného fondu.  

Prostredníctvom prvej výzvy úrad oslovuje záujemcov – odborných hodnotiteľov, ktorí budú hodnotiť žiadosti o nenávratný finančných príspevkov v rámci Prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (PO7 OPII). Očakáva sa od nich minimálne 5-ročná prax, odborné znalosti v oblasti IT, orientácia v legislatíve v oblasti IT a informačnej bezpečnosti, ako aj skúsenosti s realizáciu konkrétnych projektov. Žiadosti o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov sa môžu zasielať aj prostredníctvom e-schránky najneskôr do 29. marca 2018. Viac na informatizacia.sk.

Druhá výzva  je určená pre tých, ktorí majú záujem hodnotiť  žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci Pilotného projektu experimentálneho vývoja a inovácií pre budovanie rozumných obcí a miest v SR  v troch oblastiach: Manažment vody, manažment odpadov a manažment energií. Uchádzači musia spĺňať všeobecné, odborné aj osobnostné kritéria. Očakáva sa vysokoškolské vzdelanie, minimálne 6-ročná prax v danom odbore a napríklad skúsenosti s verifikáciou rozpočtu projektu. Žiadosti na zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov sa predkladajú len písomne do 5. marca 2018. Viac na vicepremier.gov.sk.

V rámci opatrení na zvýšenie transparentnosti budú jednotlivých hodnotiteľov pre konkrétne eurofondové projekty elektronicky žrebovať a zoznam hodnotiteľov projektov vrátane výsledných hodnotiacich hárkov bude zverejnený v systéme ITMS 2014+.