utorok 30. októbra 2018

SELFIE: Na podporu digitálneho vyučovania v školách

Nový nástroj má pomôcť všetkým školám v Euróspkej únii, ale tiež v Rusku, Gruzínsku a Srbsku posúdiť, ako využívajú digitálne technológie na vyučovanie a učenie sa. SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies, t. j. sebareflexia o efektívnom učení sa s podporou využívania inovačných vzdelávacích technológií) bude mať v Euróspkej únii k dispozícii 76,7 milióna študentov a učiteľov v 250.000 školách, pričom ho budú môcť využívať dobrovoľne. Teraz sa zavádza v 24 jazykoch EÚ a v budúcnosti budú nasledovať ďalšie mutácie. 

Na platforme SELFIE sa môžu zaregistrovať školy vyššieho primárneho, sekundárneho aj odborného vzdelávania. Cieľom Európskej komisie je do konca roka 2019 zapojiť milión študentov, učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl. Je to jedna z 11 iniciatív akčného plánu digitálneho vzdelávania, ktorý komisia predstavila v januári tohto roka. Cieľom akčného plánu je rozvíjať digitálne zručnosti v Európe a podporiť inovatívne využívanie digitálnych technológií pri vyučovaní a učení sa. Keď sa škola rozhodne využiť SELFIE, žiaci, vedúci pracovníci škôl a učitelia sa zapoja do úvah o sérii krátkych vyhlásení na posúdenie, či sa pri vyučovaní a učení sa používajú technológie. Nástroj má modulárny charakter. Školy si môžu vybrať zo série voliteľných vyhlásení a pridať osem prispôsobených otázok tak, aby zodpovedali ich príslušným potrebám a prioritám. Vyplnenie dotazníka trvá 20 až 30 minút. Škola potom dostane na mieru šitú správu s výsledkami. Správa, ktorú pre danú školu vygeneruje nástroj SELFIE, sa môže využiť na dialóg v školskej komunite s cieľom vymedziť kroky na zlepšenie využívania digitálnych technológií v záujme kvalitnejšieho vzdelávania. Mohla by sem patriť napríklad osobitná odborná príprava pre učiteľov alebo podpora študentov v otázkach, ako je bezpečnosť on-line. Všetky odpovede na SELFIE sú anonymné a nezbierajú sa žiadne osobné údaje. Údaje sa nebudú využívať na zoraďovanie škôl či vzdelávacích systémov.

SELFIE je už dostupné v školách v Srbsku a začiatkom budúceho roka sa sprístupní všetkým krajinám v regióne západného Balkánu. V dňoch 4. a 5. apríla 2019 sa v Madride v spolupráci so španielskym ministerstvom školstva uskutoční konferencia venovaná SELFIE. Podujatie spojí školy z celej Európy, ktoré budú využívať tento nástroj a ich skúsenosti a spätná väzba sa použijú na jeho ďalšie zlepšovanie. Komisia takisto vyvinie pomôcky pre školy, aby im pomohla prijať kroky potrebné na rozšírenie využívania digitálnych technológií po tom, čo tieto školy vyplnili dotazník SELFIE. Navyše v súčasnosti skúma potenciálne synergie s existujúcimi sieťami učiteľov a škôl, najmä s eTwinningom, čo je on-line platforma podporovaná z programu Erasmus+, ktorá sa stala najväčšou sieťou učiteľov na svete.


Komisia na vývoji SELFIE spolupracovala s ministerstvami školstva a odborníkmi na digitálne vzdelávanie z celej Európy. K partnerským inštitúciám patria Európska nadácia pre odborné vzdelávanie, Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP) a Inštitút UNESCO pre informačné technológie vo vzdelávaní. Minulý rok skúšobnú verziu nástroja mohlo otestovať 650 škôl v 14 krajinách. Z tohto pilotného projektu vzišlo 67.000 návrhov, ako SELFIE ešte viac zjednodušiť a zlepšiť. Spätná väzba bola zohľadnená v aktuálnej verzii.