pondelok 1. októbra 2018

SR: Novela o katastri nehnuteľnostiach

Novela katastrálneho zákona č.212/2018 Z.z. platná od októbra t.r. prináša viacero zmien. Nová elektronická služba Sledovanie zmien v katastri nehnuteľností má zvýšiť ochranu práv k nehnuteľnostiam. 

Zaviedla sa osobitná lehota na výmaz záložného práva. Ide o skrátenie z doterajších 60 kalendárnych dní na 5 pracovných dní. Skráti sa tiež lehota na vykonanie záznamu, ak sa návrh podá elektronicky prostredníctvom formulára, a to zo 60 na 30 dní. Katastrálne odbory okresných úradov budú nad rámec doterajšej legislatívy rozhodovať o oprave údajov katastra, pokiaľ sa budú týkať evidovania viacnásobného vlastníctva v katastri. Predpokladom je, že s tým budú súhlasiť dotknuté osoby. Katastrálny odbor nebude rozhodovať o tom, kto je vlastníkom nehnuteľnosti, ale o tom, ktorý z viacnásobne evidovaných vlastníkov zostane v katastri evidovaný. Budú môcť opraviť aj chybné údaje zapísané v katastri na základe rozhodnutia o schválení registra obnovenej evidencie pozemkov, ak sa chyba zistila po uplynutí lehoty piatich rokov od ich zápisu - chybné údaje, ktoré boli do katastra zapísané na základe predložených verejných listín.
   
Do obsahu katastra sa zavádza evidencia cien všetkých nehnuteľností od účinnosti novely, spätne sa nebude zisťovať a zapisovať. Novým výstupom z katastra je tiež súpis nehnuteľností - zoznam všetkých nehnuteľností jedného vlastníka alebo správcu, alebo nájomcu, či záložného veriteľa za celý štát, ale napríklad aj z územia kraja, okresu, či jedného katastrálneho územia. Pokiaľ v katastri dôjde k zmene, napríklad k vyznačeniu plomby na liste vlastníctva, nová služba o tom zašle správu na mobilný telefón a na e-mail.
     
Novela katastrálneho zákona precizuje, ktoré stavby sa budú evidovať v katastri - zapíše sa iba stavba, ktorá je ohraničená obvodovými stenami a strešnou konštrukciou. Ruší sa povinnosť predkladať geometrický plán k zmluve, verejnej alebo inej listine, ak bol potrebný. Geometrický plán má totiž k dispozícii katastrálny odbor vo svojej dokumentácii. To znamená, že ak bol geometrický plán úradne overený príslušným katastrálnym odborom po nadobudnutí účinnosti novely katastrálneho zákona, stačí, ak účastník konania v návrhu na vklad alebo v návrhu na vykonanie záznamu uvedie číslo tohto overenia. Samozrejme, číslo musí byť zároveň uvedené aj v zmluve.