štvrtok 4. októbra 2018

EU: Novela smernice o audiovizuálnych mediálnych službách

Nová legislatíva sa bude vzťahovať na prevádzkovateľov televízneho vysielania aj na platformy prinášajúce zdieľané videá - vrátane priamych prenosov, prípadne ponúkajúce videá na požiadanie - akými sú Netflix, YouTube alebo Facebook.

Poskytovatelia audiovizuálnych mediálnych služieb budú zodpovední za prijatie opatrení voči obsahu, ktorý podnecuje násilie, nenávisť a terorizmus, pričom obsah s bezdôvodným násilím či pornografiou bude podliehať najprísnejším pravidlám. Platformy prinášajúce zdieľané videá budú musieť rýchlo reagovať na obsah, ktorý bude označený ako škodlivý. Nová právna úprava nezavádza povinnosť akéhokoľvek automatického filtrovania obsahu ešte pred jeho nahratím do katalógu platformy. Parlament však trval na tom, aby mali platformy povinnosť vytvoriť transparentný, efektívny a ľahko použiteľný mechanizmus, ktorý by používateľom umožnil nahlásenie škodlivého obsahu.

Súčasťou sú aj prísnejšie pravidlá týkajúce sa reklamy, umiestňovania produktov v televíznych programoch určených pre deti a obsahu dostupného prostredníctvom platforiem ponúkajúcich videá na požiadanie. Vyjednávači parlamentu tiež zaistili, aby poskytovatelia audiovizuálnych mediálnych služieb nespracúvali nimi získané dáta za účelom ich komerčného využitia vrátane profilovania a cielenej reklamy. Schválený text upravuje aj všeobecné pravidlá týkajúce sa reklamy. Tá by mala tvoriť maximálne 20% denného vysielania - v čase od 6.00 hod. do 18.00 hod., pričom smernica zároveň ruší aktuálne obmedzenie jej trvania na 12 minút počas každej hodiny, a maximálne 20% hlavného vysielacieho času - teda od 18.00 hod. do polnoci.

Poslanci v snahe o podporu európskeho audiovizuálneho sektora a kultúrnej rozmanitosti presadili, aby 30% obsahu v katalógoch platforiem ponúkajúcich videá na požiadanie tvorili európske diela. Platformy videí na požiadanie by zároveň mali prispieť k rozvoju európskej audiovizuálnej produkcie, a to buď priamymi investíciami do obsahu, alebo príspevkom do vnútroštátneho fondu. Výška príspevku platforiem v každom členskom štáte by mala byť úmerná ich príjmom za videá na požiadanie v danej krajine - malo by pritom ísť o členský štát, v ktorom má platforma svoje sídlo, alebo krajina, z ktorej pochádzajú všetci alebo väčšina jej divákov či poslucháčov.

Nová právna úprava tiež obsahuje ustanovenia týkajúce sa dostupnosti, integrity signálu vysielateľov, posilnenia regulačných orgánov a podpory mediálnych zručností.