streda 7. novembra 2018

Upozorňujeme: Rozšírený zápis údajov do Obchodného registra SR


Od 1. novembra 2018 sa do obchodného registra na Slovensku zapisujú tiež údaje o konečnom užívateľovi výhod. Nenahrádza sa tým ale povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora.

Nová povinnosť sa vzťahuje na právnickú osobu, ktorá nie je subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo rovnocenných medzinárodných noriem v zmysle zákona č. 52/2018 Z. z. Do obchodného registra sa budú zapisovať aj identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu: meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia (ak rodné číslo nebolo pridelené), adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu.

Pre subjekty už zapísané v obchodnom registri, na ktoré sa vzťahuje povinnosť mať zapísané údaje o konečných užívateľoch výhod v obchodnom registri, je v zákone upravené prechodné obdobie štrnástich mesiacov (od 1. novembra 2018 do 31. decembra 2019), do ktorého  si musia tieto údaje zapísať (podať návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi). Novo zapisované subjekty sa  budú zapisovať už s údajmi o konečných užívateľoch výhod od 1. novembra 2018. Údaje o konečných užívateľoch výhod nebudú verejne dostupné v internetovej verzii orsr.sk, v obchodnom vestníku ani vo výpisoch z obchodného registra. Pre navrhovateľa budú zobrazené v potvrdení o vykonaní zápisu.

Od 1. novembra 2018 nadobúda účinnosť vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 178/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov. Upravuje nové vzory tlačív na podávanie návrhov týkajúcich sa konečných užívateľov výhod. Formuláre na zápis údajov do obchodného registra sú dostupné na internetových stránkach ministerstva spravodlivosti. Na podpísanie formuláru kvalifikovaným elektronickým podpisom aplikáciou QSign  je potrebné si do aplikácie pre vytváranie zaručeného elektronického podpisu nainštalovať nový balíček formulárov. Na stiahnutie je prístupný tiež na webstránke ministerstva spravodlivosti.