pondelok 3. decembra 2018

Výzva: Jazyková stáž v Rusku


Učitelia ruského jazyka, pedagógovia predmetov vyučovaných v ruskom jazyku v základných, stredných a jazykových školách a učitelia pre kontinuálne vzdelávanie pre ruský jazyk sa môžu zapojiť do výzvy na dvojtýždňový jazykovú stáž v Ruskej federácii na školský rok 2019/2020.

Cieľom stáže je poskytnúť učiteľom možnosť praktického zdokonalenia sa v používaní ruského jazyka v rámci jeho kulturologického aspektu, umožniť im získať prehľad o moderných metodikách a didaktických pomôckach výučby ruského jazyka na primárnom, nižšom sekundárnom a vyššom sekundárnom stupni vzdelávania a ponúknuť im skúsenosť s vyučovaním ruského jazyka ako cudzieho jazyka vo vybranej vzdelávacej inštitúcii v Rusku.

Výzvu vypísalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Metodicko-poradenské centrum. Úspešným uchádzačom o stáž prijímajúca ruská strana poskytne bezplatné štúdium, ubytovanie vo vysokoškolských internátoch za úhradu a vysielajúca slovenská strana uhradí výdavky spojené s vycestovaním do miesta štúdia a späť. Ukončenie prijímania prihlášok na dvojtýždňovú stáž v Ruskej federácii je 10. januára 2019.