štvrtok 30. mája 2019

eZdravie: Prístup do elektronickej zdravotnej knižky poistencov

Od 1. júna 2019 získajú posudkoví lekári Sociálnej poisťovne novú zákonnú právomoc. Na základe novely zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme, ktorú ešte na sklonku minulého roka schválila Národná rada SR, budú môcť nahliadať aj do elektronickej zdravotnej knižky poistencov.

Táto právna norma reaguje na spustenie elektronického zdravotníctva do praxe a z hľadiska výkonu lekárskej posudkovej činnosti Sociálnej poisťovne uľahčí posudkovým lekárom prístup k zdravotnej dokumentácii poistencov na účely výkonu ich činnosti podľa zákona o sociálnom poistení.
Národné centrum zdravotníckych informácií, ktoré spravuje Národný zdravotnícky informačný systém, v spolupráci so Sociálnou poisťovňou v súčasnosti intenzívne pracuje na prípravách prepojenia informačných systémov, ktoré umožní uplatnenie tejto právomoci v praxi. V súčasnosti posudkoví lekári v rámci svojej činnosti využívajú len papierovú formu zdravotnej dokumentácie.

Posudkoví lekári Sociálnej poisťovne okrem posudzovania zdravotného stavu poistencov na účely nároku na invalidný dôchodok, resp. zisťovania nárokov na úrazové dávky vykonávajú aj dvojakú kontrolnú činnosť – kontrolu liečebného režimu dočasne práceneschopných poistencov a kontrolu posudzovania spôsobilosti na prácu ošetrujúcim lekárom (tzv. opodstatnenosť vypísania pracovnej neschopnosti).