pondelok 27. mája 2019

EU: Spravodlivosť v potravinovom dodávateľskom reťazci

Po zákaze nekalých obchodných praktík a zlepšení spolupráce výrobcov Európska komisia (EK) predkladá tretí návrh na zlepšenie spravodlivosti v potravinovom dodávateľskom reťazci, ktorým sa zavádza väčšia transparentnosť v súvislosti so spôsobom informovania o cenách v rámci reťazca.

Na základe návrhu EK sa sprístupnia kľúčové informácie o spôsobe určovania cien agropotravinových výrobkov v jednotlivých fázach potravinového dodávateľského reťazca. Rozdiely v nákupnej a predajnej cene môžu poskytnúť informácie o nákladoch na jednotlivých stupňoch (ako sú doprava, poistenie, uskladnenie atď.) medzi predávajúcim a kupujúcim. Väčšia transparentnosť môže viesť k lepším obchodným rozhodnutiam a prehĺbiť dôveru v čestné obchodovanie v jednotlivých fázach potravinového dodávateľského reťazca. Prístup k včasným a ľahko dostupným informáciám o vývoji na trhu je kľúčový aj z hľadiska efektívnej hospodárskej súťaže na svetových trhoch.

Hoci je k dispozícii veľké množstvo informácií o vývoji na poľnohospodárskych trhoch (ceny, objemy výroby, zásoby atď.), neexistujú takmer žiadne trhové informácie o ostatných kľúčových trhoch v agropotravinovom dodávateľskom reťazci, konkrétne o spracovateľských a maloobchodných trhoch existujúcich medzi poľnohospodármi a spotrebiteľmi. V dôsledku tejto informačnej asymetrie medzi poľnohospodármi a ostatnými aktérmi v potravinovom reťazci majú poľnohospodári značne nevýhodné postavenie na trhu a narúša sa dôvera v čestné obchodovanie. Uvedený nedostatok informácií o vývoji na trhu od spracovateľov a maloobchodníkov sa označuje za „čiernu skrinku“ agropotravinového dodávateľského reťazca a dnešným návrhom sa táto skrinka odomyká.

Navrhované opatrenia sa budú týkať sektora mäsa, vajec, mlieka a mliečnych výrobkov, ovocia a zeleniny, plodín pestovaných na ornej pôde, cukru a olivového oleja. Vychádzajú z existujúcich systémov a postupov zberu údajov, ktoré už sú zavedené v praxi a prostredníctvom ktorých prevádzkovatelia a členské štáty poskytujú EK informácie o trhu, no teraz by mali mať širšie uplatnenie. Za zber údajov o cenách a trhu bude zodpovedný každý členský štát. Komisia odporúča členským štátom, aby v snahe znížiť administratívnu záťaž zvolili nákladovo najefektívnejší prístup a nezamerali sa na malé a stredné podniky. Členské štáty oznámia tieto údaje EK, ktorá ich následne sprístupní na svojom portáli pre agropotravinové údaje a na webovom sídle stredísk EÚ pre monitorovanie trhov. Je nevyhnutné, aby členské štáty včas poskytovali presné informácie.

V súlade s postupmi EK týkajúcimi sa lepšej tvorby práva sa jej návrh uverejňuje na účely 4-týždňovej verejnej konzultácie. Následne ho Európska komisia prijme a plánovaný termín nadobudnutia účinnosti je šesť mesiacov po prijatí.