piatok 3. mája 2019

Výzva: Vyše 1 milióna eur pre slovenské regióny

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja na rok 2019 je už zverejnená na webe vicepremier.gov.sk. Podporené budú aktivity zamerané na vytváranie partnerstiev na regionálnej a medzinárodnej úrovni, ako aj na prípravu inovatívnych a pilotných projektov.

V novej výzve na podporu je vyčlenených 1.135.346 eur. Na jeden projekt je možné získať dotáciu od 10.000 do 50.000 eur, pričom spolufinancovanie z vlastných zdrojov je vo výške 10 % z vlastných zdrojov. Zároveň bolo oznámené, že 30 % z viac ako milióna eur v tejto výzve poputuje prednostne na projekty realizované v najmenej rozvinutých okresoch.

Do výzvy sa môžu zapojiť obce a vyššie územné celky, občianske združenia a neziskové organizácie, rozvojové regionálne agentúry, slovenské časti euroregiónov a európske zoskupenia územnej spolupráce. Dotácie môžu získať napríklad na prípravu mladých ľudí na trh práce, na rozvoj cestovného ruchu, na zvyšovanie kvality života na vidieku, ochranu prírody či starostlivosť o kultúrne dedičstvo. Oprávnení žiadatelia môžu predkladať žiadosti o dotácie spolu so všetkými povinnými prílohami do 30. júna 2019.

Žiadosť je možné podať do elektronickej schránky, prostredníctvom pošty alebo osobne do podateľne ÚPVII. K žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu regionálneho rozvoja žiadateľ prikladá popis projektu, plán aktivít projektu a celkového rozpočtu projektu. Priložiť treba aj plán činnosti v oblasti regionálneho rozvoja na príslušný rozpočtový rok, čestné vyhlásenie a súhlas žiadateľa so spracovaním osobných údajov. Ak sa projekt realizuje v partnerstve, tak aj vyhlásenie o partnerstve.