piatok 5. júla 2019

EU: Geografické blokovanie

Len niekoľko mesiacov po začatí uplatňovania nariadenia o geografickom blokovaní už 50 % občanov Európskej únie (EÚ) vie o jej opatreniach na boj proti situáciám, keď obchodníci neodôvodnene diskriminujú zákazníkov. Treba však zlepšiť informovanosť o osobitných digitálnych právach zakotvených v právnych predpisoch EÚ, keďže len 29 % respondentov vedelo, ktoré práva sa ich konkrétne týkajú.

Za posledné štyri roky sa počet používateľov internetu, ktorí sa snažia získať cezhraničný prístup k obsahu, takmer zdvojnásobil (z 8 % v roku 2015 na 15 % v roku 2019). Najobľúbenejšie druhy obsahu vyhľadávané cezhranične sú audiovizuálne diela (9 % respondentov) a hudba (8 %). Tento trend bude pravdepodobne pokračovať, a to najmä u mladých ľudí. Percentuálny podiel respondentov vo veku 15 až 24 rokov, ktorí sa pokúsili získať prístup k týmto službám v zahraničí, predstavuje takmer dvojnásobok podielu, ktorý pripadá na celkový počet respondentov (28 %).
Najbežnejším dôvodom získať prístup k takémuto obsahu je nedostatočná dostupnosť v krajine pobytu respondentov (44 %). Na druhej priečke je želanie mať širší výber (39 %). Väčšina z tých, ktorí sa nesnažili pristupovať k obsahu určenému pre používateľov v inej krajine EÚ, by však stále mala o takúto možnosť záujem. To platí najmä v audiovizuálnom sektore (31 %) a hudbe (29 %), a osobitne v prípade mladších generácií.

Prieskum Eurobarometra je súčasťou prebiehajúceho hodnotenia Európskej komisie zameraného na potreby spotrebiteľov a trhové podmienky v odvetviach, na ktoré sa v súčasnosti nevzťahujú pravidlá geografického blokovania, prípadne sa na ne vzťahujú len čiastočne. Bude podkladom pre prvé preskúmanie pravidiel plánované na marec 2020, ktoré sa bude zaoberať otázkou, či treba rozšíriť rozsah pôsobnosti nariadenia. Z prieskumu napríklad jasne vyplýva, že spotrebitelia cezhranične s najväčšou obľubou vyhľadávajú audiovizuálne a iné elektronické diela chránené autorskými právami, ako sú streaming a sťahovanie hudby, elektronické knihy či hry. Súčasné pravidlá sa na tento druh obsahu nevzťahujú. Je však pravdepodobné, že v blízkej budúcnosti im právne predpisy EÚ začnú venovať osobitnú pozornosť.