streda 2. októbra 2019

EU: Rokovania s Japonskom o prenose údajov zo záznamov o cestujúcich

Európska komisia odporučila Rade, aby povolila otvorenie rokovaní o dohode medzi Európskou úniou (EÚ) a Japonskom umožňujúcej prenos údajov zo záznamov o cestujúcich (PNR) a ich využívanie na prechádzanie terorizmu a závažnej cezhraničnej trestnej činnosti, ako aj na boj proti nim. V dohode sa stanoví rámec a podmienky výmeny údajov zo záznamov o cestujúcich, pričom sa však v súlade s Chartou základných práv zaistí plné dodržiavanie zásad ochrany údajov a základných práv.

EÚ a Japonsko sú už dlhodobo strategickými partnermi, napríklad aj v oblasti boja proti terorizmu a závažnej trestnej činnosti, ako sa opäť potvrdzuje v Dohode o strategickom partnerstve medzi EÚ a Japonskom podpísanej v júli 2018. V tejto dohode sa obe strany osobitne nabádajú k tomu, aby používali „dostupné nástroje, napríklad osobné záznamy o cestujúcich, na predchádzanie teroristickým činom a závažným trestným činom a na boj proti nim“. Otvorenie rokovaní o dohode o údajoch zo záznamov o cestujúcich medzi EÚ a Japonskom svedčí o kľúčovom význame strategického partnerstva medzi týmito dvoma krajinami.

Na základe odporúčania Európskej komisie na otvorenie rokovaní s Japonskom o prenose údajov o osobách, ktoré cestujú leteckou dopravou medzi EÚ a Japonskom, sa zabezpečí, aby budúca dohoda:
· upravovala prenos údajov zo záznamov o cestujúcich a ich využívanie výlučne na účel predchádzania terorizmu a inej závažnej cezhraničnej trestnej činnosti, ako aj boja proti nim,
· stanovovala nevyhnutné záruky a kontroly v súvislosti s ochranou osobných údajov, základných práv a slobôd fyzických osôb v súlade s požiadavkami stanovenými v judikatúre Súdneho dvora,
· obmedzovala prístup k údajom zo záznamov o cestujúcich a ich spracúvanie výlučne na účely predchádzania terorizmu a inej závažnej cezhraničnej trestnej činnosti, ich odhaľovania, vyšetrovania a stíhania,
· zaisťovala cestujúcim práva na účinný správny a súdny prostriedok nápravy, a to na nediskriminačnom základe.

Začiatkom tohto roka Európska komisia prijala rozhodnutie o primeranosti týkajúce sa Japonska, ktoré umožňuje voľný pohyb osobných údajov medzi hospodárstvami EÚ a Japonska so zárukami dôkladnej ochrany.