štvrtok 21. novembra 2019

Trend: Intent-based siete

Cisco sa spýtalo vyše 2.000 IT lídrov a sieťových stratégov na aktuálny stav ich sietí a na to, ako plánujú ich rozvoj. Cieľom je mať sieť schopnú reagovať na požiadavky biznisu. Do dvoch rokov by to chcelo dosiahnuť 78 % účastníkov prieskumu. 

Vyše 73 % IT tímov však dnes vynakladá viac ako polovicu svojho času len na to, aby udržali svoju sieť v súčasnom stave. „Budúcnosť sietí budú v najbližších piatich rokoch ovplyvňovať najmä tri trendy, a to umelá inteligencia, internet vecí a inovácie v bezdrôtových technológiách. Tie povedú k dominancii intent-based sietí, ktoré sú schopné automaticky pretaviť prirodzene vyjadrenú požiadavku biznisu do súboru politík a akcií, ktoré zaistia, že táto požiadavka bude splnená bez dopadu na ostatné služby siete", vysvetľuje Pavel Křižanovský. Hlavnou prioritou pre IT lídrov a sieťových stratégov je maximalizovať obchodnú hodnotu IT a viac sa prispôsobiť obchodným potrebám. Respondenti zároveň veria, že na dosiahnutie týchto cieľov sú zásadné investície do umelej inteligencie. Takmer 40 % IT lídrov pritom uviedlo, že zvýšenie biznisového prínosu IT je pre nich dôležitejšie než zjednodušenie prevádzky, optimalizácia produktivity zamestnancov alebo minimalizovanie bezpečnostných udalostí. Spôsob, akým to dosiahnuť, je prechod na intent-based siete. Niektoré firmy sa už týmto smerom vydali, 41 % opýtaných má totiž aspoň jednu inštanciu SDN v aspoň jednej zo svojich sieťových domén. Na druhej strane, len 4 % tvrdia, že ich siete sú už naplno riadené zámerom. Viac ako tretina, 35 %, ale verí, že tento stav dosiahnu počas najbližších dvoch rokov.

IT oddelenia zápasia s prechodom z reaktívneho modelu fungovania na proaktívny, čo znižuje ich schopnosť vychádzať v ústrety potrebám biznisu. Tri štvrtiny respondentov si myslia, že ich firma nedospela k prediktívnemu modelu fungovania. Jediným možným vysvetlením toho, prečo nie sú viac proaktívne, je množstvo času vynaloženého len na to, aby všetko zostalo v súčasnom stave. Viac než 73 % tímov na to vynakladá viac než polovicu svojho času. Ďalšou prekážkou, brániacou dosiahnutiu proaktívnejšej prevádzky, je práca v tímových silách. Až 29 % organizácií označilo koordináciu s ostatnými IT tímami za svoju časovo najnáročnejšiu prevádzkovú činnosť. Ďalších 27 % zistilo, že prevádzkový prístup využívajúci tímové silá v samostatných sieťových doménach im komplikoval možnosti modernizácie siete.